O-STA

Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020

Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo so zelo koristne za delodajalce oziroma bodoče delodajalce. Gre za dokument, ki ga Inšpektorat RS za delo izda za vsako koledarsko leto posebej. V njem so predvideni ukrepi oziroma aktivnosti, ki jih bo izvajal inšpektorat za delo v tekočem letu. Na ta način lahko delodajalci vnaprej preverijo, ali je njihovo poslovanje usklajeno z delovnopravno zakonodajo, predvsem na področjih, ki se bodo nadzorovala v tekočem letu.

Pravniki podjetja DATA opozarjajo na pomembnost zakonitega poslovanja!

Pravniki podjetja Data d.o.o. opozarjajo na poslovanje, ki ni usklajeno z zakonodajo. Posledice slednjega so neprijetni obiski različnih inšpekcij (tudi zaradi anonimnih prijav), v primeru ugotovitve neustreznega delovnega procesa (npr. ne sprejetje pravilnikov, evidenc,..) pa lahko privedejo do izrekanja visokih glob, sankcij, pa tudi tožb, nepotrebnih stroškov, nenazadnje tudi do zaprtja podjetja. Vse to pa je običajno posledica nepoznavanja zakonov.

Programske usmeritve inšpektorata - opozorilo delodajalcem

T.i. "programske usmeritve" so kot nekakšno "opozorilo delodajalcem", katere aktivnosti se bodo izvajale na delovnopravnih področjih v tekočem koledarskem letu. Predvsem pa bo poudarek na tistih, kjer se je v preteklosti ugotovilo veliko kršitev oziroma je bila zaznana problematika. V nadaljevanju članka navajamo ključne cilje, ki si jih je Inšpektorat RS za delo zadal za letošnje leto in jih predstavil v dokumentu "Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020".

Katere so Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020?

Na področju nadzora delovnopravne zakonodaje Inšpektorat RS za delo ugotavlja največ kršitev v zvezi z inštitutom plačila za delo. Predvsem kršitev glede izplačila regresa, plačilnim dnem, kršitve v zvezi z izdajo pisnega obračuna o plači,... Zato bodo inšpektorju v letu 2020 posebno pozornost namenili temu področju.

V letu 2020 bo poostren nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o minimalni plači, saj je z dnem 1.1.2020 prišlo do bistvenih sprememb tega zakona. Zakon iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost.

V letu 2020 bodo inšpektorji namenili pozornost tudi na področju delovnega časa, in sicer zaradi predvidenih sprememb na področju Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Predlog za spremembo zakona je bil predvsem na pobudo inšpektorjev, ki imajo velike težave z ugotavljanjem spoštovanja določb o delovnem času, odmorih in počitkih. V kolikor bo v letu 2020 sprejeta sprememba tega zakona, pa bodo inšpektorji izvedli usmerjeno akcijo nadzora spoštovanja novo sprejetih določb navedenega zakona.

Programske usmeritve predvidevajo tudi poostren nadzor v zvezi s prekomernim delom. Namreč inšpektorji ugotavljajo, da prihaja veliko kršitev, povezanih s prekomernim delom oziroma nezagotovljenim odmorom in počitkom. Slednje se preverja predvsem z namenom varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu.

Velik del problema, ki se iz leta v leto ne zmanjšuje, predstavljajo t.i. prekarne oblike dela, na podlagi katerih ni dopustno opravljati del na podlagi civilnopravnih pogodb, če obstajajo elementi delovnega razmerja. Zato iz dokumenta "programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020" med drugim izhaja, da bodo inšpektorji tudi v letu 2020 namenili tem kršitvam veliko pozornosti.

Programske usmeritve Inšpektorata za leto 2020 predvidevajo poostren nadzor

Programske usmeritve Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020 predvidevajo poostren nadzor na naslednjih področjih:

· glede opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v praksi ugotavljajo, da delavce pogosto posredujejo k uporabniku delodajalci, ki nimajo dovoljenj),

· nad tujimi delodajalci, ki izvajajo čezmejne storitve v Sloveniji oz napotujejo delavcena delo v Slovenijo;

· nad podjetji, ki se ukvarjajo z dejavnostjo gradbeništva, saj predstavlja eno od najnevarnejših dejavnosti;

· izvajanju prvega triletnega akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018 - 2027. Največ kršitev so inšpektorji ugotovili v zvezi z ocenjevanjem tveganj, usposabljanjem delavcev za varno delo in zagotavljanjem zdravstvenih pregledov delavcev.