O-STA

Sprejete spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Staro Velenje

Velenje, 11. marec 2020 - Svetniki so na včerajšnji seji Sveta Mestne občine Velenje med drugim sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Staro Velenje. V času javne razgrnitve in obravnave osnutka sprememb in dopolnitev odloka ni bilo podanih bistvenih vsebinskih pripomb. Na spremembe in dopolnitve odloka smo pridobili tudi vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, med katerimi sta najpomembnejša Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije in Direkcija za ceste Republike Slovenije.

Vodja Urada za okolje in prostor mag. Branka Gradišnik je Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje predstavila svetnikom, ki so ga prekvalificirali v predlog in sprejeli.

S spremembami in dopolnitvami odloka se v prostorski akt vključuje že izdelane izvedbene projekte za novo dvosmerno cestno povezavo na območju Starega Velenja, ki jo sicer predvideva že zdaj veljaven akt.

Prav tako se spremembe odloka prilagajajo že pridobljenim gradbenim dovoljenjem za Stari trg 11 (t. i. Čuk) in za revitalizacijo starega trškega jedra na mestu stare pekarne, kjer bo ob južnem delu zgrajen nov objekt, ki bo dodatno formiral novi trg s tlakovano površino in bo v glavnem namenjen le pešcem. Tako bo novi trg z ulično opremo postal prostor za druženje in izvedbo različnih prireditev ter oživil ta del mesta.

Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje je v fazah izdelave projektne in izvedbene dokumentacije izvedel več javnih predstavitev in tudi sestanke z lastniki nepremičnin na obravnavanem območju. Na podlagi uskladitve z lastniki zemljišč del dvosmerne trase cestne povezave delno posega v lokacijo predvidenih objektov na vzhodni strani, zato so se morali gabariti tlorisov teh predvidenih objektov spremeniti.

Prav tako so v spremembah in dopolnitvah odloka načrtovana še dodatna parkirišča ob predvidenih objektih, lociranih ob osrednji trški ulici, ki je sicer namenjena peš coni. Za dostavo vozil bo izdelana študija novega prometnega režima.

Ostale spremembe odloka se večinoma nanašajo na prilagoditve že izvedenih posegov v prostor na tem območju.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si