O-STA

Začenjamo z razširitvijo Poslovne cone Stara vas (II. faza)

Velenje, 8. april 2020 - Mestna občina Velenje je začela z razširitvijo Poslovne cone Stara vas (II. faza). Za ta namen smo v začetku leta izvedli razpis, na katerega se je prijavilo 9 ponudnikov, najugodnejšo ponudbo je podalo podjetje Andrejc, d. o. o., iz Šoštanja. Projekt bo prispeval k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in kvalitetni infrastrukturni opremljenosti občine. Po izvedbi investicije bomo razpolagali s komunalno urejenimi površinami, ki so dobro prometno dostopne in zanimive za potencialne nove investitorje oz. za investitorje, ki so že izkazali interes. Predvsem pa projekt zagotavlja tudi nova delovna mesta, kar je za regijo ključnega pomena. Vrednost projekta znaša 649.853,78 evra. Nadzor nad izvedbo projekta bo opravljalo Komunalno podjetje Velenje.

Pogodbena dela bodo po projektu obsegala izgradnjo na območjih 2A, 2B1, 2D, in sicer: izgradnjo ceste 2A, 2B1 in 2D s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce, izgradnjo kanalizacije odpadnih padavinskih vod in kanalizacijo odpadnih komunalnih vod, izgradnjo vodovodnega in toplovodnega omrežje, javne razsvetljave, kabelske kanalizacije za telekomunikacijske vode (T2, d. o. o., Telekom Slovenija, d. d., in Telemach, d. o. o.) ter kabelske kanalizacije za elektro omrežje (Elektro Celje, d. d.).

Predmetno operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji" in specifičnega cilja "Povečanje dodane vrednosti MSP". Za predmetno operacijo ima Mestna občina Velenje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo že podpisano pogodbo o sofinanciranju v višini do največ 805.205,11 evra.

Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 1. aprila, z deli bo predvidoma začel 14. aprila, zaključek del pa je po pogodbi predviden 10. avgusta. Pravnomočno uporabno dovoljenje mora biti po pogodbi o sofinanciranju pridobljeno do 25. septembra.

Konec lanskega leta smo že obvestili vrtičkarje, ki imajo v najemu vrtičke na delu zemljišča, kjer bo potekala gradnja, naj letos ne obdelujejo teh vrtičkov in naj z zemljišč umaknejo vso opremo. Ponovno smo jih o tem obvestili pretekli teden.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje