O-STA

Občane vabimo k sodelovanju pri pripravi aktov

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (http://www.velenje.si/e-obcina/11083) smo objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje, in sicer za Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1702-005 Oprema v ZD Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2020-2023, Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 404-1606-002 Odkupi zemljišč v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2020-2023, Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, Predlog Sklepa o potrditvi Načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica, Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku) in Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje.

Gradivo, ki ga bodo svetnice in svetniki obravnavali na 10. seji Sveta Mestne občine Velenje v torek, 12. maja 2020, smo objavili na spletni strani. Prav tako smo uredili obrazec za pomoč občankam in občanom pri pripravi pripomb in predlogov na pripravljeno gradivo. Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronski naslov, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovane pozitivne učinke pripombe. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.

Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogih aktov, ki se bodo obravnavali na seji Sveta Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si