O-STA

Popis kritičnih kolesarskih točk v mestu

Velenje, 15. maj 2020 - Mestna občina Velenje je v okviru projekta Smart Commuting, ki je v 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa, izvedla pregled obstoječe kolesarske infrastrukture na območju mesta Velenje in popisala lokacije, kjer so potrebne izboljšave in popravki. Popis kritičnih kolesarskih točk in predlogov za izboljšave je pripravilo društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa, Mariborska kolesarska mreža. Obravnavano območje je obsegalo okrog 25 kilometrov že obstoječe kolesarske infrastrukture. Celotno kolesarsko omrežje se je pregledalo v sklopu terenskega ogleda. Pri podajanju predlogov so bile upoštevanje veljavne smernice s področja urejanja kolesarskega prometa v Republiki Sloveniji. Kritične točke bomo postopoma sanirali.

V sklopu naloge je bila izvedena analiza kolesarskega omrežja v mestu Velenje vzdolž obstoječe kolesarske infrastrukture, ki obsega približno 25 kilometrov kolesarskih poti, stez in pasov. Pripravljavec naloge je prišel do ugotovitev, da je mestno kolesarsko omrežje relativno dobro povezano in da kot tako služi svojemu namenu vsakodnevne mobilnosti občanov znotraj mestnega območja. Prav tako je kolesarsko omrežje dobro povezano z rekreativnimi površinami in tako svoje funkcionalnosti dodaja še element atraktivnosti.

Večina zaznanih napak v okviru naloge se nanaša na minimalne posege, ki so uresničljivi že v sklopu rednega vzdrževanja prometne infrastrukture. To so na primer razpoke na asfaltu, zbledela barva talne signalizacije in postavitev določenih elementov vertikalne signalizacije. Določeni predlogi se bolj kot na infrastrukturne posege nanašajo na samo procesno upravljanje prometa, kot so recimo ukrepi pogostejših nadzorov nepravilnega parkiranja motornih vozil ali pa sprememba začetka intervala zelene luči na semaforjih. Pregled predstavlja tudi osnovo za določanje ukrepov na področju kolesarjenja pri pripravi regijske celostne prometne strategije.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si