O-STA

Gradnja kolesarskega omrežja v okviru projekta CTN Mestno kolesarsko omrežje - zahod poteka po načrtih

Velenje, 17. julij 2020 - Mestna občina Velenje je že februarja letos začela z izvedbo projekta CTN Mestno kolesarsko omrežje - zahod. Skupna vrednost izgradnje 8.171 metrov kolesarskih poti, štirih pokritih kolesarskih parkirišč, dveh novih Bicy postaj s kolesi in večjega zunanjega parkirišča za skoraj 200 koles znaša 1,8 milijona evrov. Od tega smo večji del sredstev črpali iz evropskih skladov za regionalni razvoj. Dela potekajo skladno s terminskim načrtom, končani so posamezni odseki na povezavi Velenjka-Velenjsko jezero, in sicer po Žarovi, od Žarove do krožišča pod skakalnico, od starega Velenja po Partizanski, mimo Gorenja do Hoferja, po cesti Simona Blatnika, Cesti na jezero mimo avtokampa in na Jenkovi cesti. Na zgoraj navedenih odsekih so večinoma končana le gradbena dela, odseke je potrebno označiti še s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo in opremo, zato kolesarje, ki jih že uporabljajo opozarjamo na previdnost. Končana so tudi betonerska dela na mostu čez Trebušo, potekajo pa tudi dela na podhodu pri Hoferju ter na mostu pri iztoku iz jezera na poti proti Šoštanju.

Trenutno najbolj intenzivno dela potekajo na odseku mimo Hoferja in na Cesti talcev, ki jo zapiramo po odsekih in sproti prilagajmo tudi prometno signalizacijo.

V sklopu ureditve kolesarskega omrežja so že bile oz. bodo še v prihodnjih tednih urejene naslednje povezave:

- Velenjka-Velenjsko jezero, Velenjska plaža-deponija (vključno z dvema brvema in podvozom pod železnico) - 4.988 metrov,

- Cesta talcev - 713 metrov,

- Jenkova cesta (med Tomšičevo in Kidričevo cesto) - 250 metrov,

- ob Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski - 250 metrov,

- pot ob Paki (med Jenkovo cesto in TC Supernova) - 480 metrov,

- ob železniški progi (med Cesto talcev in Gorenjem) - 370 metrov,

- ob Cesti Simona Blatnika in Cesti na jezero - 1.120 metrov.

Vsa drevesa, ki so zaradi izgradnje kolesarskega omrežja odstranjena, seveda nadomeščamo, kar smo tudi že večkrat obveščali, saj se zavedamo njihovega pomena. Dela izvaja podjetje Nivig, d. o. o., in bodo zaključena predvidoma do septembra letos.

Pri projektu CTN Mestno kolesarsko omrežje - zahod gre za sredstva pridobljena iz mehanizma CTN iz sofinancerskega vira ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj). Višina celotnih stroškov operacije je ocenjena na 2.589.957,83 evra. V skladu z odločitvijo o podpori znaša vrednost stroškov upravičenih do sofinanciranja največ 1.698.332,59 evra in predstavlja osnovo za izračun višine sofinanciranja prispevka EU in slovenske udeležbe. Sredstva za sofinanciranje ne predstavljajo državne pomoči. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V času del na omenjenih območjih prosimo za razumevanje in strpno vožnjo.

Pošiljamo nekaj fotografij.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si