O-STA

Novinarska konferenca Mestne občine Velenje - GRADIVO

GRADIVO ZA NOVINARSKO KONFERENCO 

ZAKLJUČENI PROJEKTI

V sklopu projekta CTN Mestno kolesarsko omrežje smo v letošnjem letu zaključili z gradnjo:

Mestno kolesarsko omrežje - vzhod: 1.081.883 evrov

ukrepi trajnostne mobilnosti, za kar je sofinancerski vir Kohezijski sklad v višini 485.104 evrov

V sklopu projekta smo uredili 13 odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini 10.455 metrov, in sicer del na Kidričevi (od križišča s Tomšičevo do MPT-ja), Aškerčevo, Stanetovo, pot na Gorico, Goriško v navezavi do Velenjke, Efenkovo-Šalek, na Šaleški cesti, na cesti na Selo, Šalek-Interspar, Cesto na jezero in Vodnikovo cesto. V okviru projekta smo na treh mestih namestili števce za merjenje števila kolesarjev (pot na Gorico, Efenkova in Vodnikova cesta), prav tako smo na poti na Gorico namestili spominsko obeležje in opremo za najnujnejše popravilo kolesa.

CTN Mestno kolesarsko omrežje (vzhod, zahod, center)

VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA: 4.295.153 evrov; sofinanciranje Mestne občine Velenje v višini 1.716.422 evrov.

Cilj projekta je dograditev in ureditev mestnega kolesarskega omrežja. Sredstva bomo pridobili iz različnih virov, in sicer Mestno kolesarsko omrežje - vzhod 1.102.402 evrov, Mestno kolesarsko omrežje - zahod: 2.589.957,83 evra in Mestno kolesarsko omrežje - center 602.792,85 evra.

Zaključek investicije obnove Prešernove ceste in Ceste talcev

Prešernova cesta:

Na tem odseku smo izvedli rekonstrukcijo voziščne konstrukcije, obnovo meteorne kanalizacije in obnovo javne razsvetljave. Skupna vrednost izvedenih del za cesto je 96.376,95 evra, kanalizacija 59.625,38 evra in razsvetljava 48.305,70 evra. Prav tako smo v sklopu evropskega projekta uredili kolesarsko stezo, kjer je vrednost del znašala 169.972,23 evra (ta del je sofinanciran iz EU kohezijskega sklada v višini 85 %). Izvajalec del je bilo podjetje TEGAR, d. o. o.

Cesta talcev:

Dela na Cesti talcev so se izvajala v sklopu urejanja kolesarske površine ob njej. Izvedla se je ureditev kolesarskih in peš površin, preplastitev ceste in ureditev zaščitne ograje ob cesti. Dela je izvajalo podjetje NIVIG, d. o. o., v skupni vrednosti 168.274 evrov.

Revitalizacija parka na Velenjskem gradu - HICAPS (HIstorical CAstle ParkS)

VREDNOST PROJEKTA: 1.798.274,20 evra

Vrednost projekta je za Mestno občino Velenje znašala 333.775 evrov, od tega je 85 % sofinancirala EU iz programa Srednja Evropa, 15 % pa Mestna občina Velenje.

Projekt se je osredotočil na vrednotenje kulturne dediščine, natančneje grajskih parkov za oživitev in dvig zavesti o pomenu grajskih parkov ter revitalizacija identificiranih območij. Pilotna investicija je bila na lokaciji Velenjskega gradu. Ob pripravi koncepta revitalizacije za grajski hrib so se raziskala in upoštevala zgodovinska dejstva in iskale nove rešitve. Eden od glavnih poudarkov pri pripravi koncepta je bilo zagotavljanje koncepta "dostopnost za vse".

Z namenom ohranjanja naravno-kulturnih in zgodovinskih vrednot tega območja smo želeli s ponovno vzpostavitvijo parka na območju, kjer je bilo doslej parkirišče, ponuditi v uporabo javni prostor, kjer bodo lahko ljudje kakovostno preživljali prosti čas in se odmaknili od urbanega stresa.

Prenova parka je vključevala manjša gradbena dela za obnovo in ponovno vzpostavitev v preteklosti obstoječega okolja. Uredili smo sprehajalne poti s pripadajočo opremo ter na novo posadili različne rastline, drevesa.

Izdelali smo tudi lokalni akcijski načrt o zgodovinskih, socialnih in gospodarskih vidikih razvoja in upravljanja s kulturno dediščino (poudarek na lokacijah Velenjski grad, Graščina Gorica in grad Šalek). V okviru projekta se je izdelala tudi transnacionalna strategija o vrednotenju kulturne dediščine in njenem pomenu v evropskem prostoru.

Projekt se je pričel izvajati 1. 6. 2017, zaključili smo ga maja 2020. Vodilni partner projekta je bila Mestna občina Velenje. Projektni konzorcij je sestavljalo še devet partnerjev iz štirih držav (Slovenija, Italija, Hrvaška in Poljska).

Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi (RUINS)

VREDNOST PROJEKTA: 1.765.421,10 evra

Vrednost projekta za MO Velenje znaša 200.425 evrov, od tega 85 % sofinancira EU, 15 % pa Mestna občina Velenje.

1. junija 2017 se je uradno pričel izvajati 36-mesečni projekt RUINS, katerega vodilni partner je University of Technology Lublin (Poljska). Projekt RUINS je v 85 % sofinanciran iz programa Interreg Central Europe. Projektni konzorcij sestavljajo partnerji iz šestih različnih držav (Poljska, Slovenija, Hrvaška, Slovaška, Češka in Italija).

Evropska kulturna dediščina vključuje več tisoč srednjeveških ruševin. Lastniki in upravljavci teh območij se soočajo s podobnimi težavami, ki so povezane z njihovo zaščito: trajno uničenje in omejene možnosti za njihovo moderno uporabo. Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč. V sklopu projekta je Mestna občina Velenje (na podlagi orodij) izdelala celovit načrt upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek. Ta bo pripomogel k še večjemu izkoriščanju potenciala omenjene ruševine. V okviru projekta je bil pripravljen tudi požarni red za grad Šalek, oblikovan je bil tudi protokolarni spominek Šaleška pivska čaša.

Nadgradnja sistema izposoje koles Bicy

VREDNOST PROJEKTA za MOV: 193.461,50 evra, 83.844,50 evra iz evropskih projektov (85 % EU, 15 % MOV), 109.617 iz proračuna MOV.

Lokalno razvit sistem izposoje mestnih koles BICY je bil v celoti nadgrajen s sodobno informacijsko tehnologijo in opremo, ki omogoča izboljšano uporabniško izkušnjo in nadzor. Nadgradnja je vključevala 10 informacijskih terminalov za registracijo ter komunikacijo s posameznimi priklopnimi mesti, 86 stojal z elektroniko za zaklepanje, identifikacijo koles, talna vodila za kolesa, 57 predelav Krpanovih koles,12 montaž na lokaciji, vzpostavitev in zagon sistema. Montaža sistema na lokaciji z vsem potrebnim drobnim materialom, priključitev sistema, povezava s strežnikom, zagon sistema.

Nadgradnjo so omogočili trije evropski projekti:

- Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, ki je v višini 85 % sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - postavili smo dve novi postaji (pri OŠ Šalek in pri Konjeniškem klubu Velenje), do konca oktobra 2020 bomo postaje posodobili (barvanje tal, nova vsebina na obveščevalnih tablah);

- Smart Commuting, ki je v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa - nadgradili smo postaji pred občino in na Gorici, na teh postajah dodali nova terminala za izposojo električnih koles, uredili 2 nova stebrička ter kupili 4 nova električna kolesa;

- Chestnut, ki je v višini 85 % sofinanciran iz programa Interreg Podonavje - postavili bomo novo postajo pri OŠ Antona Aškerca, kupili 5 novih električnih koles in razvili aplikacijo za pametne telefone, ki omogoča spremljanje števila koles na postajah.

Od pričetka delovanja nadgrajenega sistema se morajo vsi uporabniki na novo registrirati in prispevati 10 evrov za delno kritje stroškov vzdrževanja in registracije. Hkrati prevzamejo novo kartico, s katero si lahko izposojajo električna in klasična kolesa v sistemu Bicy. Kdaj so kolesa dostopna na kateri od 14 postaj, lahko uporabniki preverijo z aplikacijo (Bicy App).

Razširitev Poslovne cone Stara vas (II. faza)

Mestna občina Velenje je aprila začela z razširitvijo Poslovne cone Stara vas (II. faza). Za ta namen smo v začetku leta izvedli razpis, na katerega se je prijavilo 9 ponudnikov, najugodnejšo ponudbo je podalo podjetje Andrejc, d. o. o., iz Šoštanja. Projekt bo prispeval k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in kvalitetni infrastrukturni opremljenosti občine. Po izvedbi investicije bomo razpolagali s komunalno urejenimi površinami, ki so dobro prometno dostopne in zanimive za potencialne nove investitorje oz. za investitorje, ki so že izkazali interes. Predvsem pa projekt zagotavlja tudi nova delovna mesta, kar je za regijo ključnega pomena. Vrednost projekta znaša 649.853,78 evra.

Pogodbena dela so po projektu obsegala izgradnjo na območjih 2A, 2B1, 2D, in sicer: izgradnjo ceste 2A, 2B1 in 2D s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce, izgradnjo kanalizacije odpadnih padavinskih vod in kanalizacijo odpadnih komunalnih vod, izgradnjo vodovodnega in toplovodnega omrežje, javne razsvetljave, kabelske kanalizacije za telekomunikacijske vode ter kabelske kanalizacije za elektro omrežje.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji" in specifičnega cilja "Povečanje dodane vrednosti MSP". Za naložbo ima Mestna občina Velenje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo že podpisano pogodbo o sofinanciranju v višini do največ 805.205,11 evra.

Investicija je končana, čakamo na pridobitev uporabnega dovoljenja. Pravnomočno uporabno dovoljenje mora biti po pogodbi o sofinanciranju pridobljeno do 25. septembra.

PROJEKTI V IZVAJANJU

IN BODO ZAKLJUČENI PREDVIDOMA KONEC LETA 2020

CTN Prireditveni oder in prostor

VREDNOST PROJEKTA: 9.059.051,55 evra. Projekt sofinancirajo: 3.057.813,55 evra Mestna občina Velenje, 4.800.990,40 evra EU in 1.200.247,60 evra iz državnega proračuna.

Z izgradnjo sodobnega prireditvenega prostora in odra bomo trajnostno sanirali degradirano območje v izmeri več kot 46 tisoč m², s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti. Nov prostor bo oblikovan kot atraktivno območje za izvedbo različnih sprejemov, srečanj, delavnic, predstavitev, dogodkov, ipd. Omogočal bo kvalitetno preživljanje prostega časa za obiskovalce (rolanje, kolesarjenje, druženje na zelenicah ipd.), organizacijo različnih prireditev, družabnih dogodkov, sejmov, izobraževanj, kulturnih in festivalskih dogodkov. Brez urejenega območja in ureditve prireditvenega prostora, ki bo namenjen rekreativni, zabaviščni in kulturni dejavnosti, si ne moremo zamišljati razvoja celotnega objezerskega področja v prihodnje. Projekt bo predvidoma zaključen decembra 2020.

Z izvedbo investicije bomo pridobili:

• revitalizirano degradirano območje površine 46.090 m²;
• atraktiven prireditveni prostor s kapaciteto 30.000 ljudi;
• servisni objekt z javnimi sanitarijami, pisarno TIC, delavnico, garažo za vozila za vzdrževanje prireditvenega prostora, prostorom za agregat in skladiščnimi prostori, bruto površine 586,23 m²;
• atraktiven prireditveni oder površine 2.375 m², ki je oblikovan kot večnamenski objekt;
• podporno okolje za razvoj in izvajanje novih produktov s področja družabnega dogajanja in rast turističnega sektorja.

CTN Mestno kolesarsko omrežje

Mestno kolesarsko omrežje - zahod: 2.589.957,83 evra

kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira ESSR v višini 1.698.333 evrov

V sklopu ureditve kolesarskega omrežja se bodo izvedle naslednje povezave:

- Velenjka-Velenjsko jezero, Velenjska plaža-deponija (vključno z dvema brvema in podvozom pod železnico) - 4.988 metrov,

- Cesta talcev - 713 metrov,

- Jenkova cesta (med Tomšičevo in Kidričevo cesto) - 250 metrov,

- ob Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski - 250 metrov,

- pot ob Paki (med Jenkovo cesto in TC Supernova) - 480 metrov,

- ob železniški progi (med Cesto talcev in Gorenjem) - 370 metrov,

- ob Cesti Simona Blatnika in Cesti na jezero - 1.120 metrov.

Uredili smo štiri pokrita kolesarska parkirišča za 147 koles. Tri pokrita kolesarska parkirišča so ob sedežu družbe Gorenje Hisense, in sicer skupno za 131 koles, eno nepokrito parkirišče ob Velenjski plaži za 66 mest in eno pokrito parkirišče pri Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski za 16 parkirnih mest. Uredili bomo tudi dve novi postaji Bicy s kolesi, in sicer za 20 parkirnih mest na Velenjski plaži in za 7 parkirnih mest v Stari vasi.

Mestno kolesarsko omrežje - center: 602.792,85 evra, kandidatura na razpis mehanizma CTN iz sofinancerskega vira Kohezijski sklad v višini 485.104 evrov

V sklopu projekta bomo uredili tri odseke v centru mesta in 17 parkirišč za kolesa. Z realizacijo projekta bomo izpolnili ukrep, predviden s celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje. Do leta 2020 bomo uredili varno in povezano kolesarsko omrežje, s pripadajočimi parkirišči za kolesa, saj želimo spodbuditi uporabo koles za kratke mestne razdalje.

PROJEKTI V IZVAJANJU

IN BODO ZAKLJUČENI PREDVIDOMA V LETU 2021

CTN Stari trg 11

VREDNOST PROJEKTA: 1.559.397 evrov, od tega sofinanciranje v višini 986.936,12 evra iz Kohezijskega sklada in 246.734,03 evra iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Razlika med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta v višini 325.726,85 evra bo financirana iz proračuna občine.

Stanovanjsko-poslovna stavba na naslovu Stari trg 11 je bila popolnoma dotrajana in v slabem gradbenem stanju. Zato je Mestna občina Velenje stavbo porušila in bo zgradila novo. Vsebinski namen obravnavane investicije je pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost. Stavba je v lasti Mestne občine Velenje in je umeščena v območje krajevne skupnosti Staro Velenje, ki je že stoletja središče dejavnosti drobnih obrti. Po zaključku gradnje bo stavba namenjena spodbujanju starih obrti in kreativnih industrij.

Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

CTN Revitalizacija starotrškega jedra

VREDNOST PROJEKTA: 2.928.441,29 evra, od tega sofinanciranje v višini 1.220.390,40 evra iz Kohezijskega sklada in 305.097,60 evra iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Razlika med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta v višini 1.402.953,29 evra bo financirana iz proračuna občine.

Namen projekta je urbana revitalizacija dela mesta, ki je spregledano in opuščeno ter predstavlja neizkoriščen potencial. Vsebinski namen je pridobitev novih poslovnih površin za umetnike in kreativce ter dveh stanovanj. Splošen cilj projekta je učinkovita raba prostora v urbanem območju.

V novozgrajeni stavbi je predvidenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori, co-working prostori za kreativce, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve stanovanji. Celostna sanacija bo območje preuredila v lep trg s pogledom na Velenjski grad, s čimer bo obujeno starotrško vzdušje v tem najstarejšem delu našega mesta. Izboljšani bodo pogoji za izvedbo dogodkov. Prav tako bo pridobljen nov javni prostor, ki bo z atraktivnostjo in funkcionalnostjo povezal stari del mesta z novim delom, privabil nove ponudnike, obiskovalce in s tem pripomogel k celostni sanaciji tega degradiranega območja. V sklopu širše revitalizacije starotrškega jedra bodo kot vzdrževalna dela v javno korist temeljito obnovljene javne ceste ter dotrajani komunalni in infrastrukturni vodi, vzpostavljen pa bo tudi nov prometni režim.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Energetsko učinkoviti javni objekti v Centralni Evropi (e-Central)

VREDNOST PROJEKTA: 2.676.235,61 evra. Vrednost projekta za MO Velenje znaša 194.161,90 evra, od tega 85 % sofinancira EU, 15 % pa Mestna občina Velenje.

Projekt se osredotoča na energetsko učinkovitost javnih objektov in izvedbo ukrepov za povečanje njihove učinkovitosti. Cilj projekta je pokazati, da je pristop k sanacijam in izgradnjam javnih objektov v skladu s smernicami nZEB (skoraj nič-energijskih stavb) optimalna in stroškovno učinkovita dolgoročna rešitev. V okviru projekta bomo izvedli različne analize in razvili orodja, ki bodo prispevala k boljšemu vpogledu v stanje stavbnih in investicijskih potencialov. V treh pilotnih regijah se bodo testirale inovativne sheme financiranja, kot so pogodbeno zagotavljanje energetske učinkovitosti, javno-zasebno partnerstvo in množično financiranje za prenovo javnih stavb; izvedle se bodo tudi energetske sanacije javnih objektov v Velenju, Sveti Nedelji (Hrvaška) in Budimpešti (Madžarska). V Velenju smo v okviru pilotne aktivnosti pristopili k energetski sanaciji Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje. Sredstva za sanacijo zagotavljamo iz treh virov - sredstva projekta eCentral, občinska sredstva in sredstva, zbrana s pomočjo množičnega financiranja. Trenutno smo v fazi prenove stavbe Ljudska univerza Velenje, dela se bodo predvidoma končala do konca tega meseca. Poleg zamenjave luči in termostatskih ventilov z energijsko učinkovitejšimi in posledično varčnejšimi bomo zamenjali tudi oba vetrolova (vhoda v stavbo) in s tem močno zmanjšali izgube energije. Streho stavbe smo izolirali in nanjo postavili sončno elektrarno, s katero bo stavba postala samooskrbna glede porabe električne energije. Projekt eCentral je financiran s strani Evropske unije, iz programa Interreg Srednja Evropa in se zaključi februarja 2021.

PROJEKTI V IZVAJANJU,

IN BODO ZAKLJUČENI PREDVIDOMA V LETU 2022

WONDER

VREDNOST PROJEKTA: 1.697.000,00 evrov

Vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 176.332,80 evra, od tega 85 % sofinancira EU iz programa Adrion, 15 % pa Mestna občina Velenje. Projekt se izvaja od 1. februarja 2020 in traja do 31. marca 2022.

Mestna občina Velenje je partner v projektu Wonder (program Interreg Adrion) v katerega je vključenih 13 partnerjev iz 6 držav (Italije, Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Albanije in Grčije). Vodilni partner projekta je občina Fano iz Italije. Cilj projektnega partnerstva je povečati privlačnost in konkurenčnost destinacij iz jadransko-jonske regije, zahvaljujoč otrokom prijaznemu pristopu, katerega namen je izboljšati življenje mest in turistično ponudbo (upravljanje, okolje in storitve) z razvojem novih participativnih metod. Pričakovani rezultati projekta: nova turistična ponudba, namenjena otrokom in družinam z inovativnimi metodami participacije, izboljšano sodelovanje na lokalni, nacionalni ravni in mednarodni ravni med turističnim sektorjem, lokalno oblastjo, organizacijami civilne družbe in otroci, natančno definirana mednarodna identiteta in ozaveščanje o otrokom prijaznemu turizmu na jadransko-jonskem območju. V okviru projekta bo izvedena investicija v novo atrakcijo (otroško igralo), ki bo na pameten in privlačen način spodbujalo otroke k raziskovanju zgodovine in kulture Velenja.

AKTIVNOSTI V IZVAJANJU

Sosežig nadomestnega goriva SRF v Termoelektrarni Šoštanj

Glede na napovedi družbe TEŠ na energetski konferenci junija 2019 o nameravanem pričetku sosežiga sekundarnega goriva v občini Šoštanj ter na podlagi informacij iz sredstev javnega obveščanja o aktivnostih TEŠ v zvezi s sosežigom SRF je Mestna občina Velenje januarja na Ministrstvo za okolje in prostor ter družbo TEŠ naslovila sklop vprašanj v zvezi s postopki, ki jih po okoljski zakonodaji vodijo v zvezi z napovedanim oziroma nameravanim sosežigom. Hkrati pa je Mestna občina Velenje že takrat Ministrstvu za okolje in prostor RS podala tudi zahtevo za priznanje položaja stranskega udeleženca v morebitnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja oziroma izdaje ali spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za sosežig. Glede na to, da ne na Ministrstvu za okolje in prostor RS ne na Agenciji Republike Slovenije za okolje v tistem času še niso vodili nobenega postopka, je bila vloga Mestne občine Velenje zavržena. To smo tudi pričakovali, glede na to, da na ministrstvu oziroma agenciji še ni bil začet uradni postopek v zvezi z nameravanim sosežigom SRF s strani TEŠ. Mestna občina Velenje pozorno spremlja vse aktivnosti družbe TEŠ in vse objave, ki jih Termoelektrarna Šoštanj objavlja na portalu SOEN v zvezi s sosežigom. Mestna občina Velenje je ob rednem spremljanju uradne spletne strani Agencije RS za okolje ugotovila, da je ARSO družbi TEŠ izdal sklep, da je v zvezi z nameravano spremembo v obratovanju kurilne naprave in naprave za predelavo odpadkov v produkt "Stabilizat TEŠ" potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Družba TEŠ nam je tudi posredovala Presojo vplivov na okolje 2020, zaradi česar smo v mesecu juliju 2020 na MOP in ARSO ponovno naslovili vlogo za posredovanje informacij o postopkih, ki jih glede na izdelano presojo vplivov na okolje pri njih vodijo. Zahtevali smo tudi priznanje položaja stranskega udeleženca tako v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja (ki se vodi, če se v istem postopku izdaja tako gradbeno dovoljenje kot tudi okoljevarstveno soglasje) po gradbeni zakonodaji kot v postopku za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja po Zakonu o varstvu okolja. Zahtevo za priznanje položaja stranskega udeleženca Mestna občina Velenje utemeljuje že v dolžnosti občine za zagotavljanje nesporno zdravega okolja za prebivalce naše občine, ki neposredno meji na občino Šoštanj. Poleg tega je družba TEŠ tudi lastnik zemljišč na območju MOV in zemljišča uporablja za procese, ki se izvajajo znotraj termodinamičnih procesov kurjenja lignitov in deloma tudi za odlaganje produktov sežiga v okviru industrijskega odlagališča pepela, žlindre in produktov razžvepljevanja dimnih plinov TEŠ, ki jih uporablja pri svojem delovanju.

Prejeli smo pojasnilo Agencije RS za okolje, da je družba TEŠ 1. 7. 2020 na ARSO naslovila vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg sosežig nadomestnega trdnega gradiva iz nenevarnih odpadkov - SRF. Odgovorili so, da bodo na podlagi vloge TEŠ vodili upravni postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja na podlagi določil Zakona o varstvu okolja. V zvezi z vodenjem tega postopka bodo po formalnem preizkusu vloge TEŠ tudi objavili javno naznanilo. Na podlagi tega bo možno tudi prijaviti oziroma zahtevati vstop v postopek kot stranski udeleženec. Položaj stranskega udeleženca pa lahko po okoljski zakonodaji v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja pridobi bodisi oseba, ki je lastnik zemljišč na vplivnem območju, bodisi nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na podlagi zakonov, ki urejajo ohranjanje narave, ki ima pravni interes, da zaradi varstva svojih pravic vstopi v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Mestna občina Velenje je širši strokovni javnosti predstavila pobudo, da se oblikuje skupina za strokovni nadzor. Informativno srečanje povabljenih strokovnjakov in javnosti je bilo že opravljeno, sedaj pa se bo s sklepom še oblikovala delovna skupina za civilni nadzor, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki s področij kemije, okoljevarstva, zdravstva, turizma in lokalne skupnosti, občanov, ki bo proučila opravljeno analizo vplivov na okolje in spremljala načrtovanje projekta.

Odprti razpisi za prodajo nepremičnin

Na območju občine imamo objavljene tri javne razpise za prodajo nepremičnin za gradnjo individualnih hiš v Škalah - Hrastovcu in v Vinski Gori ter zemljišči za gradnjo proizvodne hale v Poslovni coni Stara vas.

Na območju krajevne skupnosti Škale - Hrastovec prodajamo več zemljišč (pet nepremičnin) velikosti od 818 do 1.409 m² po izklicnih cenah 30-37 €/m² (+ DDV 22 %). Zemljišča so primerna za gradnjo individualnih hiš, komunalna opremljena in ležijo na sončnih lokacijah. Razpis bo objavljen do 28. februarja 2021.

Na območju naselja Vinska Gora prodajmo več zemljišč (7 nepremičnin) velikosti od 309 do 806 m² po izklicni ceni 33 €/m² (+ DDV 22 %). Zemljišča so primerna za gradnjo individualnih hiš, komunalno opremljena in ležijo v bližini ceste Velenje-Arja vas. Razpis bo objavljen do 31. maja 2021.

Na območju Poslovne cone Stara vas prodajmo dve zemljišči velikosti 1100 in 2200 m² po izklicni ceni 43 €/m² (+ DDV 22 %). Zemljišči sta komunalno opremljeni in ležita v neposredni bližini bodočega priključka na hitro cesto. Razpis bo objavljen do 31. julija 2021.

Vsebina pisne ponudbe in postopek zbiranja ponudb sta opisana v razpisnih dokumentacijah, ki so dosegljive na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi). Zbiranje in odpiranje ponudb razpisov bo potekalo mesečno.

Dodatne informacije in pojasnila o pogojih javnega zviranja ponudb in ogledu predmetnih nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri sodelavcu Mestne občine Velenje Bojanu Lipniku na telefonski številki 03 8961 670 ali preko elektronske pošte bojan.lipnik@velenje.si.

VELENJE V ZNAMENJU PRAZNOVANJA

September je za našo občino praznični mesec. 20. septembra letos mineva namreč že 61 let od slavnostnega odprtja novega mestnega središča. Čeprav je letos vse nekoliko drugače, si želimo, da bi nam kljub vsemu uspelo izpeljati praznične dogodke in da bi praznovali skupaj z občankami in občani, ki so srce našega Velenja.

V torek, 15. septembra, bo ob 17. uri na Mestnem otroškem igrišču Velenje sprejem za novorojence, dan kasneje pa bomo ob 17. uri na isti lokaciji pripravili sprejem za letošnje velenjske prvošolce.

V času med 16. in 18. septembrom bo Velenje vključeno tudi v projekt Evropski teden mobilnosti in tako bodo v sredo, 16. septembra, na Titovem trgu učenci in dijaki ustvarjali mozaik s kredami. Mozaik bo prikazoval, kaj si otroci želijo namesto ceste.

V zadnjem času smo v Velenju uredili veliko kolesarskih povezav, zato bomo v sredo, 16. septembra, med 10. in 18. uro in v soboto, 19. septembra, med 8. in 13. uro postali Velenje na koleščkih. Na petih lokacijah po Velenju (pod hribom pod Vilo Herberstein, ob Paki v bližini Vrtca Lučka, v Sončnem parku pri sončni uri, na Vodnikovi cesti med OŠ Gustava Šiliha in OŠ Antona Aškerca, na Velenjski plaži ob avtokampu) bomo postavili posebne točke, na katerih bodo lahko naši občani zbirali žige. Vsakega občana, ki bo zbral tri žige, bomo v nedeljo, 20. septembra, med 9.30 in 11. uro na Titovem trgu nagradili s promocijsko majico. Seveda bo potrebno za pridobitev žiga kontrolne točke obiskati na koleščkih: s kolesom, rolko, skirojem, na kotalkah, rolerjih ...

V četrtek, 17. septembra, bomo v Domu kulture Velenje ob 17. uri pripravili dogodek za povabljene goste, na katerem bomo razglasili letošnje občinske nagrajence.

Ob 18. uri pa bomo na Titovem trgu pripravili osrednjo slovesnost ob prazniku občine. Slavnostni govornik bo Peter Dermol, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje. Kulturni program bo pripravila glasbena skupina Katrinas.

V petek, 18. septembra, bomo ob 19. uri na Titovem trgu organizirali koncert Nine Pušlar. Število sedišč bo omejeno. V primeru dežja bo koncert v nedeljo, 20. septembra.

V soboto bomo med 9. in 12. uro na Titovem trgu pripravili že tradicionalno prireditev Velenje se predstavi, v sklopu katere bomo izvedli tudi Tek očkov.

V nedeljo, 20. septembra, pa bo ob 10. uri na Titovem trgu krajši koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje in zaključek akcije Velenje na koleščkih. Orkester bo nato koncert ponovil še na Kardeljevem trgu, Gorici, v Šaleku in nasproti Mercator Tržnice Velenje ob Kidričevi cesti.

V ponedeljek, 28. septembra, bomo na sprejem povabili vse prostovoljce, ki delujejo na področju turizma, v torek, 29. septembra, ob 17. uri pa bomo v Vili Bianci gostili naše zlate maturante. Oba sprejema bosta imela omejeno število obiskovalcev.

V sredo, 30. septembra, bomo ob 18. uri na Titovem trgu pripravili praznični koncert za srčne Velenjčane - prostovoljce in vse, ki so pomagali v času prvega vala epidemije koronavirusne bolezni, ter vse tiste, ki pomagajo ljudem v stiskah tudi sedaj. Na koncertu bodo nastopili ansambel Spev in skupina Varni Paljak. Število sedišč bo omejeno.

V soboto, 3. oktobra, bo na Titovem trgu ponovno živahno, saj bomo med 9. in 12. uro pripravili dogodek Podjetno Velenje.

Vse dogodke bomo pripravili v skladu s priporočili NIJZ, zato prosimo, da priporočila upoštevajo tudi obiskovalci.

Že sedmo leto zapored bo Mestna občina Velenje vsem učencem velenjskih osnovnih in srednjih šol ob začetku novega šolskega leta podarila zvezke. Prvi šolski teden bo več kot 4.800 učencev in dijakov prejelo več kot 22 tisoč zvezkov. Vsak šolar bo dobil tudi obrazno masko.

Tudi letos bodo vsa gospodinjstva septembra dobila praznično knjižico, letos posvečeno našim prostovoljcem. Vsa gospodinjstva pa bodo prejela tudi zemljevid mestnega kolesarskega omrežja.

LETOŠNJI NAGRAJENCI MESTNE OBČINE VELENJE

Prejemnik naziva častni občan Mestne občine Velenje

CIRIL CESAR za uspešno delovanje na področju kiparstva ter pomemben prispevek k prepoznavnemu industrijskemu oblikovanju


Prejemniki grba Mestne občine Velenje

PIKIN FESTIVAL za uspešno 30-letno delovanje pri spodbujanju otroške ustvarjalnosti in domišljije

RDEČI KRIŽ VELENJE za uspešno humanitarno delovanje in prispevek k širjenju prostovoljstva

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE za strokovno delovanje na področju primarnega zdravstva

Prejemniki plakete Mestne občine Velenje

DRUŠTVO BRIGADIRJEV VELENJE za uspešno 10-letno delovanje in spodbujanje solidarnosti ter prostovoljstva

SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA za uspešno 40-letno delovanje na področju gospodarstva in spodbujanje povezovanja med gospodarskimi subjekti

VID - VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO VELENJE ZA MREŽO SKUPIN STAREJŠIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ za uspešno prostovoljno delovanje na področju nudenja pomoči starejšim občanov

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje