O-STA

Pridobljeno uporabno dovoljenje za razširitev Poslovne cone Stara vas

Velenje, 3. november 2020 - Na podlagi pridobljenega uporabnega dovoljenja za razširitev Poslovne cone Stara vas II. faza razpolagamo s komunalno urejenimi površinami, ki so prometno dostopne in zanimive za nove investitorje. S projektom se zagotavlja ustrezna infrastruktura za hitrejšo rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest v Šaleški dolini in Savinjski razvojni regiji.

Gre za razširitev gospodarske javne infrastrukture na območju obstoječe poslovne cone zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost. Z naložbo smo na območju, velikem približno 8.000 m2, uredili dodatno komunalno infrastrukturo, ki zajema izgradnjo cestne infrastrukture, parkirišča, vodovoda, toplovoda, kanalizacije odpadnih voda, hodnika za pešce, kolesarske steze, javne razsvetljave, kanalizacije za električno omrežje, kanalizacije za elektro-komunikacijsko infrastrukturo ter plinovodnega omrežja. Poleg tega smo zasadili 69 dreves.

Celotna investicija, ki poleg gradbenih del zajema še izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, nadzora nad investicijo in izdelavo stalne table, znaša 667.787 evrov. Za investicijo je Mestna občina Velenje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo že podpisala pogodbo o sofinanciranju, in sicer v višini do največ 805.205,11 evra. Sofinanciranje se je izračunalo glede na projektantsko oceno projekta v višini 982.350,23 evra. Ker je bila vrednost projekta po ponudbi izvajalca manjša od projektantske ocene, se je vrednost sofinanciranja temu primerno znižala in sedaj znaša sofinanciranje 577.959,14 evra. Strošek Mestne občine Velenje je bil 89.827,86 evra. Izvajalec del je bilo podjetje Andrejc, d. o. o.

Investicijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast" v okviru prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji" in specifičnega cilja "Povečanje dodane vrednosti MSP".