O-STA

Velenje še vedno invalidom prijazna občina

Velenje, 3. december 20202 - Župan Mestne občine Velenje vsako leto v začetku decembra povabi na sprejem velenjske invalide, saj je 3. december mednarodni dan invalidov. Žal letos zaradi epidemije županovega sprejema ne moremo pripraviti. Mestna občina Velenje se že od leta 2004 ponaša z nazivom občina po meri invalidov. Smernice, katerim sledimo, smo zapisali v Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021. Mestna občina Velenje invalidom omogoča: vožnjo s Kameratom (brezplačni prevozi za starejše in gibalno ovirane občanke in občane MOV), v nekatere naše objekte smo namestili slušne zanke (sejna dvorana MO Velenje, Vila Bianca, Dom kulture Velenje, Knjižnica Velenje, MDGN Velenje, cerkev Sv. Martina), uredili smo taktilne oznake za slepe in slabovidne (Rudarska cesta, podhod pri Pošti Velenje, Knjižnica Velenje), urejamo dostope za invalide na javnih cestah in ulicah v mestu (prilagajanje in gradnja pločnikov, klančin, ponižanje robnikov, zaris parkirnih mest za invalide, naprave za zvočne signale na semaforjih), omogočamo brezplačen prevoz po mestu (z Lokalcem, 2 avtobusa imata tudi rampo za invalide), uredili smo javne sanitarije, ki omogočajo dostop tudi osebam z oviranostmi (GŠ ZD Velenje, Center Nova, Avtobusna postaja Velenje), sprejemamo predloge in vprašanja na spletni strani www.starostiprijazno.si in https://pobude.velenje.si/, omogočamo brezplačne tople obroke v javni kuhinji, izvajamo projekt Donirana hrana, omogočamo pridobitev izredne denarne pomoči, imamo Odbor za pomoč občankam in občanom, ki pomaga tistim, ki to najbolj potrebujejo, trije razvojni oddelki v Vrtcu Velenje so ustrezno opremljeni tako, da imajo otroci zagotovljene čim boljše pogoje glede na primanjkljaje v razvoju in v ŠRZ Rdeča dvorana Velenje omogočajo invalidom nakup cenejših vstopnic za koriščenje bazena, savne in fitnesa, osebe, ki jih spremljajo pa imajo brezplačne vse vstope.

S projektom Občina po meri invalidov želimo izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o položaju, pravicah in potrebah invalidov, njihovem uveljavljanju kot neodvisnih državljanov in integraciji v vsa dogajanja v občini (konference, okrogle mize, info točka, osveščanje otrok v OŠ), zagotoviti pogoje za vključevanje invalidov v procese odločanja na občinski ravni, na področjih, ki so za invalide pomembna (Svet za invalide MO Velenje, Aktivi delovnih invalidov), razvijati podporno okolje, službe, programe, ki omogočajo čim bolj neodvisno življenje invalidov in poudarjanje njihovih sposobnosti (zaposlovanje invalidov, pomoč na domu, izvajanje programov ZD Velenje, zaposlitvena rehabilitacija invalidov, socialna vključenost invalidov, brezplačni obiski prireditev za invalide), odpravljati ovire, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov (ureditev dostopov - klančin, označitev parkirnih mest, ureditev dvigal za invalide, namestitve stopniščnih vzpenjalcev, bankomati za slepe in slabovidne, Lokalc za invalide) in reševati tudi druge problematične situacije, s katerimi se naši invalidi srečujejo (npr. dodelitev ali zamenjava stanovanj invalidom, brezplačno koriščenje dvoran, dodelitev izrednih pomoči invalidom, sofinanciranje programov invalidskim društvom, sofinanciranje javnih del).

Invalidom v naši občini pomagamo tudi preko različnih razpisov. Lani je Mestna občina Velenje preko javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje namenila 30.417 evrov.

Urad za družbene dejavnosti na MO Velenje skrbi za (do)plačevanje oskrbe in bivanja občankam in občanom Mestne občine Velenje, ki so vključeni v institucionalno varstvo v splošnih, posebnih in varstveno-delovnih centrih, po Zakonu o socialnem varstvu, mesečno v povprečju osemdesetim občankam in občanom. Poleg tega Mestna občina Velenje financira pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma družinske pomočnice po Zakonu o socialnem varstvu, v letu 2019 v povprečju dvajsetim upravičenkam in upravičencem. Do sedaj je bilo v Mestni občini Velenje vključenih 122 uporabnikov v storitev pomoč na domu. Približno stotim uporabnikom v programu Javna kuhinja v Domu za varstvo odraslih Velenje zagotavljamo brezplačen topli obrok. Mestna občina Velenje sofinancira tudi projekt Zavetišče za brezdomne ter omogoča bivanje približno desetim brezdomnim osebam. Poleg tega imajo socialno ogrožene občanke in občani ter invalidi Mestne občine Velenje možnost uveljavljanja pravice do enkratne izredne denarne pomoči. V preteklem letu je bilo obravnavanih približno 379 vlog, med prosilce pa je bilo razdeljenih 96.100 evrov. V Mestni občini Velenje deluje tudi Odbor za pomoč občankam in občanom, katerega namen je uravnoteženo koordiniranje dobrodelnih aktivnosti za pomoč posameznikom in družinam. Pomoč je namenjena najbolj ogroženim občankam in občanom. Zagotavljamo tudi športno rekreativne programe za odrasle z oviranostmi in otroke s posebnimi potrebami iz sredstev javnega razpisa za šport. Letos smo s sredstvi podprli program športa za invalide enemu društvu v Mestni občini Velenje, ki izvaja naslednje programe: kegljanje, pikado, šah, ribištvo, pohodništvo, namizni tenis, plavanje. Zagotavljamo tudi sofinanciranje plavalnega tečaja skupine Delfinčki v Plavalnem klubu Velenje, ki jo sestavljajo osebe s posebnimi potrebami ter sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Mestna občina Velenje je lani storitvam institucionalnega varstva namenila 602.803 evrov, financiranju družinskih pomočnikov pa 218.152 evrov.
Socialno ogroženi invalidi in starejši so tudi vključeni v projekt Donirana hrana, katerega glavni namen je organizirati prevzem in predajo hrane, ki je pred iztekom roka uporabnosti ter bi jo drugače trgovci ob koncu dneva dali v uničenje. Projekt koordinira Zveza Lions klubov Slovenije. Vsi sodelujoči v projektu so, med januarjem in junijem 2020, razdelili 6,5 ton in 59.427 kosov hrane, v skupni vrednosti 74.356 evrov.