O-STA

Danes praznuje kultura

Velenje, 3. december 2020 - Danes je ta veseli dan kulture, ki ga v Sloveniji, 3. decembra, na dan rojstva Franceta Prešerna, obeležujemo že od leta 2000. Sedaj, zaradi epidemije, za kulturo niso najboljši časi, a v Mestni občini Velenje se zavedamo, kako pomembni za lokalno skupnost so kultura, kulturne institucije, kulturni ustvarjalci in vsi, ki delajo na področju kulture. V Velenju imamo celovito ponudbo zelo kakovostne javne kulturne infrastrukture, ki ustvarjalcem in producentom zagotavlja odlične pogoje za delo, obiskovalkam in obiskovalcem najrazličnejših prireditev in drugih programov pa ponuja vse potrebno za optimalna kulturniška doživetja. V proračunu 2020 za področje kulture namenjamo sredstva v višini 9.318.541 evrov. V okviru sredstev za ljubiteljsko kulturo Mestna občina Velenje sofinancira tudi program JSKD, projekte Ustanove VKF in Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje ter projekte prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Kulturnim društvom z brezplačnimi najemninami zagotavljamo ustrezne prostore za njihovo delovanje. Vzdržujemo pa tudi velenjske podhode, ki so namenjeni različnim kulturnim vsebinam, z rednimi razstavami lokalnih ustvarjalcev popestrimo tudi avlo mestne hiše.

V okviru sredstev, namenjenih kulturi v letošnjem letu, bomo za ohranjanje kulturne dediščine namenili 437.054 evrov, za programe v kulturi pa 8.881.487 evrov. Od tega za knjižničarstvo in založništvo 773.745 evrov, za umetniške programe 749.759 evrov, za ljubiteljsko kulturo 299.878 evrov ter za druge programe v kulturi 7.058.105 evrov, kamor spadajo nujna sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, namenjenih za kulturo, in sicer za vzdrževanje Doma kulture Velenje in Galerije Velenje, Knjižnice Velenje, Velenjskega gradu, Spominskega centra 91, Grilove domačije, Spominskega parka Graška Gora ter kulturne spomenike. Največ sredstev za investicije, in sicer 6.937.323 evrov, je namenjeno projektu CTN Prireditveni oder in prostor.

V okviru sredstev za ljubiteljsko kulturo Mestna občina Velenje sofinancira program JSKD, projekte Ustanove VKF in Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje ter projekte prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Javni razpis je razdeljen na pet sklopov, v katerih 35 tisoč evrov namenjamo sofinanciranju letnih programov kulturnih društev, 35 tisoč evrov sofinanciranju kulturnih projektov, 15 tisoč evrov sofinanciranju založniških projektov, 4 tisoč evrov medkulturnim projektom in 4.850 evrov delovanju zveze kulturnih društev. Skupaj torej med prijavitelje razdelimo 93.850 evrov.

V Mestni občini Velenje so vzpostavljeni zelo dobri infrastrukturni in organizacijski pogoji za izvajanje celotnega spektra kulturnih programov. Ohranjanje in izboljševanje široke dostopnosti do raznolikih kakovostnih kulturno-umetniških vsebin ter zagotavljanje zelo dobrih pogojev za delo ustvarjalcev predstavljata naše osnovno poslanstvo, posebne prioritete pa prepoznavamo v področjih kulturno-umetniške vzgoje za vse generacije, kulturnem turizmu in kreativnih industrijah.

Na področju kulture v naši občini delujejo štirje javni zavodi: Festival Velenje z organizacijsko enoto Galerija Velenje, Muzej Velenje, Mladinski center Velenje in Knjižnica Velenje, kot soustvarjalec književne kulture pa deluje tudi Ustanova Velenjska knjižna fundacija. Zaradi številnih ukrepov, ki jih izvajamo na področju bralne kulture, je Mestna občina Velenje prejemnica naziva Branju prijazna občina.

Za področje ljubiteljske kulture skrbita JSKD in ZKD Šaleške doline, v okviru katere deluje 39 kulturnih društev. Javne organizacije v naši lokalni skupnosti predstavljajo osnovni temelj stabilnega kontinuiranega izvajanja programov na vseh segmentih, skozi lokalni program kulture in strategije javnih zavodov, nosilcev posameznih kulturno-umetniških področij, pa se spodbujajo in uresničujejo njihova številna partnerska razmerja z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi, ki izkazujejo stalnost delovanja ter kakovost priprave in izvedbe vsebin na raznoterih področjih umetniške ustvarjalnosti ter kulturno-umetniške vzgoje za vse generacije.

Osrednja katedrala kulture, velenjski kulturni dom, v samem srcu mesta z bogatim programom in odlično obiskanimi prireditvami posebej simbolično poudarja pomen in vlogo umetnosti in ustvarjalnosti v našem okolju. Moderna knjižnica vsakodnevno pomembno soustvarja urbani utrip, v ugledni glasbeni šoli izobraževalni in koncertni programi zvenijo v razkošnem sozvočju, digitalizirana dvorana kina privablja raznoliko občinstvo, dvorani Centra Nova in Gaudeamusa gostita raznotere skupine ustvarjalcev, z obnovo galerije pa se je v mestnem središču zaokrožila odlična ponudba temeljne javne kulturne infrastrukture. Dopolnjujejo jo vrsta urejenih prireditvenih in vadbenih prostorov, razstavišč in številni s kulturnimi vsebinami izpolnjeni objekti v ostalih predelih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. V Starem Velenju se lepo razvija utrip umetniške četrti, ki ji vsebine prispevajo programi Hiše bendov, Vile Biance, Pekarne, Hiše mineralov in Ustanove Velenjske knjižne fundacije, v poletnih mesecih zaživijo prireditve v Letnem kinu ob Škalskem jezeru, izziv prihodnosti pa predstavlja prireditveni prostor ob Velenjskem jezeru, ki je tudi po zaslugi Pikinega festivala in vrste ostalih kulturnih vsebin postalo izjemno prepoznavno in priljubljeno območje domačinov in obiskovalcev iz vse Slovenije.

Mestna občina Velenje želi nadgraditi in širše promovirati tudi obstoječe ter oblikovati nove produkte kulturnega turizma na temeljih raznolike in bogate dediščine. Sprejeli smo načrt upravljanja kulturne dediščine za tri kulturne spomenike lokalnega pomena: grad Velenje, grad Šalek in graščina Gorica.

Naj danes praznuje kultura!