O-STA

Za zeleni turizem, zeleno Velenje

Velenje, 14. januar 2021 - Mestna občina Velenje s številnimi projekti in programi poskuša spodbujati zeleno miselnost in razvoj zelenega turizma. Velenje je vključeno tudi v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj. K odgovornemu odnosu do okolja pozivamo tako občane kot tudi različne skupine, podjetja, organizacije in institucije. Le s skupnimi prizadevanji in močmi lahko blažimo škodljive vplive klimatskih sprememb.

V Mestni občini Velenje se zavedamo, da je naša lokalna skupnost pri razvoju turizma izpostavljena tudi posrednim in neposrednim učinkom podnebnih sprememb. Da bi zmanjšali našo podnebno ranljivost in povečali svoje zmogljivosti prilagajanja, spodbujamo razvoj strateških dolgoročnih rešitev ter izvajamo in implementiramo zeleno politiko destinacije, zasnovano na trajnostnih usmeritvah. Izvajamo izobraževanja s področja zelenega gospodarstva in trajnostnega upravljanja z viri za udeležence v turističnem razvoju in druge člane lokalne skupnosti. V razpise Mestne občine Velenje (programi, projekti, dogodki, gostinska dejavnost) uvajamo trajnostna merila in tako ponudnike spodbujamo k okolju prijaznejšemu delovanju. Spodbujamo organizacijo prireditev brez odpadkov. Ustvarjamo pogoje za razvoj urbanega kmetijstva. Ohranjamo in razvijamo površine za urbano vrtnarjenje, skupnostne vrtove, zelene balkone, terase in strehe ter druge načine umeščanja kmetovanja v mesto. Ohranjamo in razvijamo Mestno tržnico in podobne priložnosti za lažji dostop do lokalno pridelane hrane ter podpiramo lokalne pridelovalce. Razvijamo mestno in medkrajevno infrastrukturo za trajnostno mobilnost. Podpiramo razvoj zelenih inovacij in zelenih tehnologij za zeleno industrijo. Spodbujamo ponovno uporabo in recikliranje. Vzdržujemo in nadgrajujemo komunalno infrastrukturo. Spodbujamo in skrbimo za energetske sanacije stavb.

Dosedanji gospodarski razvoj je na našem področju prinesel blaginjo, a je pustil tudi negativne vplive na okolje. Med njimi enega največjih izzivov globalne družbe - podnebne spremembe. Znanstvene raziskave kažejo, da se jim ne moremo več izogniti, podnebne spremembe pa bodo morda hitrejše in izrazitejše kot kažejo trenutne ocene. Prinašajo nova tveganja za družbeno življenje in gospodarstvo, pri čemer je turizem posebno ranljiv. Zato podnebne spremembe zahtevajo takojšnje blaženje z odpravljanjem vzrokov zanje in pravočasno prilagajanje z zmanjševanjem tveganj in škode zaradi njihovih vplivov.

Ker želimo odgovorno delovati na področju razvoja turizma, tudi občanke in občane vabimo k sodelovanju za krepitev odpornosti mesta na podnebne spremembe. Z zmanjševanjem in recikliranjem odpadkov, uvajanjem trajnostnih proizvodov in embalaže bomo pomembno pripomogli k zmanjšanju obremenitve okolja. Spodbujanje k pitju vode iz pipe, varčevanje z vodo in ponovna uporaba (izplakovanje, zalivanje) pomembno prispevajo k ohranjanju naravnega vira. S kupovanjem in promocijo lokalnih pridelkov in izdelkov spodbujamo lokalno gospodarstvo, zmanjšujemo ogljični odtis ter obiskovalcem zagotavljamo pristno lokalno izkušnjo. Varčevanje z elektriko prispeva k zmanjševanju rabe fosilnih goriv. Če je le možno, uporabljajmo energijo iz obnovljivih virov, biološko razgradljiva kozmetična in čistilna sredstva in tako zmanjšujmo negativne vplive na okolje.

K blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje lahko pristopi vsak posameznik sam - z izbiro okolju prijaznega načina življenja, zmanjševanjem svojih potreb po izkoriščanju naravnih virov, omejevanjem ustvarjanja odpadkov in drugih onesnažil ter podpiranjem lokalne samooskrbe.

Pridružite se nam z zeleno miselnostjo in navadami za zeleni turizem, zeleno Velenje ter boljši jutri za vse.

Avtor priložene fotografije je Matej Vranič.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje