O-STA

Svetnice in svetniki uspešno sklenili januarsko sejo

Danes je v Domu kulture Velenje od 8. ure dalje potekala 15. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo, na kateri je bilo šestnajst točk dnevnega reda, je vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Svetnice in svetniki so vse predlagane akte sprejeli. O vsebini posameznih aktov, ki so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov), vas bomo še obveščali.

Zapisnik 14. seje Sveta Mestne občine Velenje so sprejeli brez pripomb.

Uvodoma so se seznanili z osnutki pokrajinske zakonodaje, ki jih je predstavil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca in predstavnik strokovne skupine dr. Boštjan Brezovnik. V dvorani se nam je pridružil državni svetnik Franjo Naraločnik. Po končani razpravi so svetnice in svetniki sprejeli Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje, ki ga bomo v naslednjih dneh naslovili na pristojne institucije, ki pripravljajo zakonodajo.

Svetniki so se seznanili s projektom za prestrukturiranje premogovnih regij - Center prihodnosti (Stara elektrarna). Predstavitev so pripravili direktorica Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje Brigita Kropušek Ranzinger ter soustanovitelja Vzorčnega mesta Velenje Erik Kapfer in Miha Cojhter.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Odbora za področje negospodarskih služb (odstopila Aleksandra Vasiljević), Predlog Sklepa o imenovanju člana v odbor za področje negospodarskih javnih služb (imenovan Jožef Ograjenšek) in Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta zavoda OŠ Šalek (odstopila Aleksandra Vasiljević).

Direktor občinske uprave mag. Iztok Mori je predstavil Predlog Sklepa o ustanovitvi družbe Interaktivni digitalni center EON, d. o. o..

Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021, Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje je predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje, s katerim v Mestni občini Velenje zvišujemo denarno pomoč ob rojstvu na višino 300 evrov, je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek.

Vodja Urada za premoženje in investicije Alenka Rednjak je predstavila Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje, mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora, pa Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje.