O-STA

Občinskemu svetu predstavljen območni razvojni program SAŠA regije

Sporočilo za javnost

Velenje, 6. julij 2021 - Območni razvojni program Savinjsko-šaleške regije (ORP SAŠA) za obdobje 2021-2027, ki je temeljni programski dokument na subregionalni ravni v procesu prestrukturiranja za pridobitev finančnih sredstev, je svetnicam in svetnikom na junijski seji predstavila direktorica Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije mag. Biljana Škarja. Vizija dokumenta je omogočiti Savinjsko-šaleški regiji pravičen prehod v energetsko in prehransko samooskrbno regijo z delovnimi mesti visoke dodane vrednosti in kvalitetnim življenjem za vse generacije s skrbjo za najšibkejše in naravo za zeleni butični turizem. Slogan ORP SAŠA je "S pravičnim prehodom na zeleno do kvalitetnega življenja".

Pripravljavci ORP SAŠA so program pripravili z namenom, da uskladijo cilje na področjih gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, javnozdravstvenega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja ter opredelijo najpomembnejše razvojne ukrepe in projekte za spodbujanje razvoja v (sub)regiji s časovnimi in finančnimi ovrednotenjem. Interes lokalnega okolja za pripravo strateškega razvojnega dokumenta, ki bo služil kot podlaga za črpanje sredstev iz različnih virov financiranja, je velik. To dokazuje dejstvo, da je bilo v pripravo ORP SAŠA vključenih več kot 100 regionalnih deležnikov in identificiranih kar za več kot 2 milijardi evrov projektov. Program predstavlja dinamičen dokument, ki je v strateškem delu usklajen z nacionalnimi in evropskimi smernicami, v projektnem delu pa pušča možnost za prilagajanje glede na izkazane potrebe regije.

Kot nosilec prestrukturiranja in uspešnega družbeno gospodarskega razvoja regije se predvideva Center za pravičen prehod SAŠA regije, ki bi bil strokovni, koordinacijski in podporni organ (spremljal globalne trende na področju družbeno-gospodarskega razvoja; pripravljal, ustvarjal, izvajal in spremljal najpomembnejše razvojne projekte; izvajal analize razvoja in učinkovitosti ter pripravljal in izvajal programe izobraževanja s področja spreminjanja paradigme, projektnega managementa in prestrukturiranja).

Pripravo dokumenta ORP SAŠA, ki bo del Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2021-2027, spremljata in usmerjata Svet županov SAŠA in Območni razvojni svet SAŠA. Razvojni svet ORP SAŠA je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov na območju Območnega razvojnega partnerstva. Člani Območnega razvojnega sveta SAŠA, ki mu predseduje Andreja Katič, so predstavniki občin ustanoviteljic območnega razvojnega partnerstva, gospodarstva in nevladnih organizacij.

ORP SAŠA je bil 25. 3. 2021 potrjen najprej na Območnem razvojnem sveta SAŠA regije, nato pa še 31. 3. 2021 na Svetu županov SAŠA regije.

Program v celoti je objavljen na spletni strani: http://ra-sasa.si/obmocni-razvojni-program-sasa/.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana
T: 03 8961 736