O-STA

Občinskim najemnikom oprostili plačilo najemnine

Sporočilo za javnost

Velenje, 13. oktober 2021 - V Mestni občini Velenje se zavedamo, da je zdravstvena kriza zaradi zaprtja gostinskih lokalov in zastoja različnih dejavnosti povzročila izjemno velik izpad prihodkov, zato smo prisluhnili najemnikom poslovnih prostorov v lasti občine in proučili zakonske možnosti za oprostitev plačila najemnine. V sklopu enega izmed ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva epidemije smo, na osnovi zakona o interventnih ukrepih, oprostili plačilo najemnine 14 najemnikom in 7 podnajemnikom, v skupini višini 23.485 evrov.


Upravičenci, ki jim je bilo v času od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021 opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno oteženo, so morali izpolnjevati določene pogoje predpisane z zakonom o interventnih ukrepih. Zakon najemnikom poslovnih stavb in poslovnih prostorov, ki so v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, omogoča pomoč z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije, med drugim tudi oprostitev najemnine. Prejeta sredstva predstavljajo podjetnikom pomoč na podlagi sheme državne pomoči št. 0001-2482762-2020 "COVID-19 Začasni ukrep nezaračunavanja ali znižanja najemnin", v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja EK - "Pomoč v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, vračljivih predplačil ali davčnih ugodnosti".


Postopek in način odločanja ter zahtevana dokumentacija za izvedbo enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine so bili določeni s pravilnikom o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnine zaradi omilitev posledic drugega vala epidemije. Upravičenci so vloge z zahtevano dokumentacijo oddali na Mestno občino Velenje. Po obravnavi vlog smo 14 najemnikom oprostili plačila najemnine zaradi drugega vala epidemije v višini 20.684 evrov in 7 podnajemnikom, ki imajo poslovne prostore v SAŠA inkubatorju, v višini 2.801 evra.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Vodja Kabineta župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.