O-STA

Ohranjamo več sredstev za nadpovprečne športne dosežke

13. JANUAR 2022

V Mestni občini Velenje preko razpisa za sofinanciranje programa športa namenjamo 539.500 evrov, od tega 300.000 evrov za nadpovprečne športne dosežke. Že drugič zapored za šport namenjamo dodatnih 100 tisoč evrov, saj spodbujamo nadpovprečne športne rezultate iz državnega in mednarodnega nivoja ter ohranjamo športni standard iz obdobja pred začetkom epidemije.

Razpis je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave in razpisi) do vključno 4. februarja 2022, ko morajo prijavitelji oddati vloge.

Za uresničevanje javnega interesa v športu se sofinancirajo naslednja področja: športni programi, organiziranost v športu, športne prireditve, razvojne dejavnosti.

Na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje se lahko prijavijo športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe in področja športa, določene z Letnim programom športa, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, in zasebni športni delavci.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje