O-STA

Svetniki soglasno sprejeli osnutka statuta in poslovnika

1. JUNIJ 2022

Svetniki so na včerajšnji seji soglasno sprejeli osnutka Statuta Mestne občine Velenje in Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje. Za pripravo novih dokumentov smo se odločili zaradi uskladitve z zakonodajo, poenostavitve nekaterih določb in postopkov ter zaradi uveljavitve dosedanje dobre prakse delovanja organov občine.

Poleg statuta občine kot najvišjega pravnega akta v občini je poslovnik občinskega sveta tisti predpis, ki je najpomembnejši za zagotavljanje zakonitih postopkov pri delovanju občinskega sveta. Statut Mestne občine Velenje in Poslovnik Sveta Mestne občine Velenje sta bila sprejeta leta 1999 ter večkrat spremenjena in dopolnjena. Oba akta sta bila potrebna ponovne uskladitve, ker sta bila v nekaterih določbah medsebojno neusklajena; statut vsebuje tudi nekatere člene, ki so prepis zakonskih določb, zato je treba ohraniti le člene, ki so obvezni sestavni del statuta, druge pa črtati oziroma jih vključiti v poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora.

V poslovnik so vnesena nekatera pravila in uzance, ki veljajo pri delu občinskega sveta in članov sveta ter so splošno uveljavljena, dosedanji poslovnik pa jih ni določal. Poslovnik tudi poenostavlja nekatere postopke ali jih določa bolj natančno.

Da bi se izognili ponovnim obsežnim spremembam in dopolnitvam ter novemu prečiščenemu besedilu, smo se odločili za sprejem novih predpisov. Oba akta sta pripravljena v skladu z nomotehničnimi pravili, to je podnaslovi členov in obveznim oštevilčenjem odstavkov.

Če bosta na naslednji seji sprejeta predloga aktov, bosta začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se bosta začela z dnem razpisa prvih naslednjih rednih lokalnih volitev v letu 2022.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje