O-STA

Dvanajstmesečne zakladne menice 9. izdaje - sprejem v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je dne 28. septembra 2001 sprejela odločbo, da se v trgovanje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze sprejmejo dvanajstmesečne zakladne menice na ime 9. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za finance, v skupni nominalni vrednosti 2.600.000.000,00 SIT.

Zakladne menice so bile izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD dne 27. septembra 2001. Dospelost dvanajstmesečnih zakladnih menic je 26. september 2002.

Skrajšana oznaka vrednostnega papirja za trgovanje preko BTS je DZ09, ISIN koda je SI 000990105 7. Prvi dan trgovanja prek BTS je sreda, 3. oktober 2001.


Temeljni podatki o izdajatelju in emisiji:

- Izdajatelj je izdal zakladne menice skladno s Sklepom Ministrstva za finance o izdaji zakladnih menic (Ur.l.RS, št. 36/00).
- Izdajatelj je prodal deveto serijo zakladnih menic preko avkcije dne 25.9.2001 sedmim pooblaščenim vpisnikom (Abanka, d.d., Ljubljana, Nova kreditna banka Maribor, d.d., Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, SKB banka, d.d., Ljubljana, Factor banka d.d., Bank Austria Creditanstalt d.d. in Banka Vipa d.d.).
- Za izplačilo vseh obveznosti iz naslova zakladnih menic jamči Republika Slovenija.
- Zakladne menice ne vsebujejo klavzule o pravici do predčasne vnovčitve in pravici do odkupa pred dospelostjo.
- Skupna nominalna vrednost izdaje je 2.600.000.000,00 SIT, zakladne menice se glasijo na ime.
- Na podlagi sprejete cene zakladnih menic na avkciji znaša obrestna mera za vpisane zakladne menice 12,28%.
- Način izračuna obresti dekurziven z uporabo navadnega obrestnega računa, obresti se ob izdaji zakladne menice odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti zakladne menice.
- Obresti in glavnica bodo v celoti izplačane ob dospelosti zakladne menice v višini nominalne vrednosti zakladne menice.
- En lot je apoen 10.000 SIT, minimalna količina za trgovanje na BTS je en lot.
- Tečaj zakladnih menic bo izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladnih menic.

Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za izdajo dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki je na razpolago pri pooblaščenih vpisnikih in na sedežu izdajatelja.