O-STA

Prvi kemijski laboratorij v Sloveniji z novo akreditacijo

PO LETU 2002 BODO ZA IZVAJANJE STORITEV URADNO USPOSOBLJENI SAMO TISTI LABORATORIJI, KI BODO AKREDITIRANI PO STANDARDU ISO/IEC 17025.

Akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 pomeni mednarodno priznavanje metod in rezultatov preskušanja, prvi in zaenkrat edini kemijski laboratorij v Sloveniji, ki zahteve tega standarda že izpolnjuje, pa je Laboratorij Petrol. Novo akreditacijsko listino – predhodna mu je bila podeljena leta 1998 – je direktor Slovenske akreditacije dr. Samo Kopač danes tudi uradno izročil predsedniku Petrolove uprave Janezu Lotriču.

Prvo akreditacijsko listino, ki je dokazovala izpolnjevanje zahtev evropske norme SIST EN 45001 je Urad za standardizacijo in meroslovje Petrolovemu laboratoriju kot prvemu kemijskemu laboratoriju v Sloveniji izročil že pred dobrimi tremi leti. Vanjo je bilo tedaj vključenih 13 metod s področja preskušanja naftnih derivatov, goriv, maziv, topil in kemičnih proizvodov, do sredine leta 2000 pa je Laboratorij Petrol obseg te akreditacije razširil že na 33 oziroma na tretjino vseh preskusnih metod, ki jih izvaja.

Odslej pa so storitve preskušanja, ki jih izvaja Petrolov laboratorij, uradno prilagojene tudi zahtevam novega standarda ISO/IEC 17025, ki ga je Mednarodna organizacija za standardizacijo sprejela decembra 1999. Slovenija je ta standard sprejela leto kasneje, laboratorijem, ki so že akreditirani po evropski normi EN 45001, pa je na voljo dveletno prilagoditveno obdobje. 31. decembra 2002 bo namreč ta norma umaknjena, akreditacije, izdane po standardu EN 45001 pa bodo prenehale veljati. Po tem datumu bodo torej za delovanje uradno usposobljeni samo tisti laboratoriji, ki jim bo akreditacijska listina izdana po standardu ISO/IEC 17025.
Laboratorij Petrol si je novo akreditacijsko listino – tokrat je vanjo vključenih že 44 preskusnih metod – formalno prislužil že 7. avgusta letos. »Presojevalci so naše delo pohvalili. Pripomb ni bilo. Glede na to, da nas je v laboratoriju malo in da si poleg strokovnega izpopolnjevanja prizadevamo še za razvijanje novih preskusnih metod, širjenje palete storitev in za pridobivanje novih naročnikov, je gladka pridobitev akreditacije za nas še toliko večji uspeh,« pravi Marta Svoljšak, vodja Petrolovega laboratorija.

Gre za laboratorij, ki je sprejet v nemški inštitut za standardizacijo in v francoski inštitut za nafto. Redno sodeluje tudi v programih medlaboratorijskih preskušanj, ki potekajo med svetovno priznanimi kemijskimi laboratoriji. Ker deluje reguliranem področju, kjer je akreditacija predpisana, je bila prilagoditev novemu standardu pravzaprav nujna. »Bolj pomembno pri tem je zame dejstvo, da se sicer majhna ekipa zaposlenih s svojim znanjem in strokovnostjo že nekaj let zapored postavlja ob bok modernim in v svetovnem merilu uveljavljenim kemijskim laboratorijem,« je ob tej priložnosti poudaril predsednik uprave Janez Lotrič.

Strokovno usposobljenost zaposlenih, vzpostavljen sistem kakovosti in izpolnjevanje tehničnih zahtev Petrolovega laboratorija pa so sicer presojali ocenjevalci iz angleške akreditacijske službe UKAS skupaj s dolgoletnim sodelavcem British Petroleuma in predstavnico Slovenske akreditacije.