O-STA

POM-INVEST d.d. – sprejem delnic z oznako POIR na prosti trg

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je dne 16. oktobra 2001 na podlagi določil 58.člena Pravil Ljubljanske borze sprejela ODLOČBO O SPREJEMU V PROSTI TRG 2.241.983 navadnih delnic na ime izdajatelja POM-INVEST, družba za investiranje, d.d., Slovenska 41, Murska Sobota, v skupni nominalni vrednosti 2.241.983.000 SIT, s skrajšano skupno oznako POIR.

En lot trgovanja je ena delnica, najmanjša enota trgovanja je en lot, ISIN koda je SI 002111098 4, skrajšana skupna oznaka POIR, prvi dan trgovanja prek BTS: petek, 19. oktober 2001.

Temeljni podatki o izdajatelju in emisiji:

Firma podjetja: POM-INVEST, družba za investiranje, d.d.,
Skrajšana firma: POM-INVEST d. d.
Sedež podjetja: Slovenska 41, Murska Sobota

Dejavnost: Osnovna dejavnost družbe je dejavnost holdingov.

Vpis pri reg. sodišču v Murski Soboti pod št.1/02550/00.

Matična številka: 1317539


V sodni register vpisan izhodiščni osnovni kapital na dan 19.9.2001 znaša 2.240.666.000 SIT.

V centralni register vrednostnih papirjev Centralne klirinško depotne družbe d.d. (KDD) je bilo dne 28.9.2001 vpisanih 2.241.983 navadnih delnic na ime izdajatelja v skupni nominalni vrednosti 2.241.983.000 SIT.