O-STA

Sprejem delnic POOBLAŠČENE POMURSKE INVESTICIJSKE DRUŽBE d.d. na prosti trg

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je 17. oktobra 2001 na podlagi določil 67. člena Pravil Ljubljanske borze sprejela odločbo o sprejemu 22.967.400 navadnih delnic na ime družbe POOBLAŠČENA POMURSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.d., Murska Sobota, Slovenska 41, v prosti trg borze. Njihova skrajšana oznaka je PPIR, skupna nominalna vrednost pa 2.296.740.000 SIT.

POOBLAŠČENA POMURSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.d., Murska Sobota, Slovenska 41, je nastala na podlagi razdelitve družbe POMURSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA 2 d.d. z ustanovitvijo novih družb POOBLAŠČENA POMURSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.d. in POM-INVEST, družba za investiranje, d.d., Murska Sobota kot prevzemni družbi.

Vpis ustanovitve POOBLAŠČENA POMURSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.d., Murska Sobota v sodni register je bil izveden 19. septembra 2001, delnice družbe z oznako PPIR, ISIN koda SI 002111099 2, so bile 28. septembra 2001 vpisane v centralni register KDD.

Uprava borze bo določila začetek trgovanja po objavi prve strani prospekta, ki je sestavni del prospekta, v dnevnoinformativnem časopisju.