O-STA

Seja nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MP BPH d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Dne 29.4.2008 je potekala 35. seja nadzornega sveta družbe MP BPH d.d., katere pomembnejši sklepi so bili:

Sklep 1:Nadzorni svet je preveril Revidirano letno poročilo družbe MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana in skupine Medvešek Pušnik za leto 2007, ki ga je pripravila uprava MP BPH d.d., in k njemu nima pripomb.

Sklep 2:Nadzorni svet potrjuje Revidirano letno poročilo družbe MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana in skupine Medvešek Pušnik za leto 2007.

Sklep! 3:Nadzorni svet sprejema poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2007 z mnenjem o Revidiranem letnem poročilu družbe MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana in skupine Medvešek Pušnik za leto 2007.

Sklep 4:Nadzorni svet je preveril predlog uprave družbe MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana za delitev bilančnega dobička za leto 2007, in sicer, da se bilančni dobiček družbe MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana za leto 2007 v višini 3.513.170 EUR, razdeli tako, da se del bilančnega dobička v višini 1.000.000 EUR, ki izvira iz čistega dobička 2005 in 2006, uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 1,25 EUR bruto na delnico, preostanek bilančnega dobička v višini 2.513.170 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2006 v višini 486.566 EUR in iz čistega dobička leta 2007 v višini 2.018.604 EUR, pa ostane nerazporejen.

Sklep 5:Nadzorni svet potrjuje predlog uprave družbe MEDVEŠEK PUŠNIK Bor! zno posredniška hiša d.d. Ljubljana za delitev bilančnega dobička za l eto 2007, in sicer, da se bilančni dobiček družbe MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana za leto 2007 v višini 3.513.170 EUR, razdeli tako, da se del bilančnega dobička v višini 1.000.000 EUR, ki izvira iz čistega dobička 2005 in 2006, uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 1,25 EUR bruto na delnico, preostanek bilančnega dobička v višini 2.513.170 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2006 v višini 486.566 EUR in iz čistega dobička leta 2007 v višini 2.018.604 EUR, pa ostane nerazporejen.

To obvestilo je objavljeno na podlagi 38. člena Pravil Ljubljanske borze in bo od dne 30.4.2008 dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletni strani družbe www.medvesekpusnik.si.

MP BPH d.d.

Uprava