O-STA

Seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

(Ljubljana, 19. maja 2008) Na današnji seji nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. so člani obravnavali predlog uprave za nakup delnic družbe Pozavarovalnica Sava ter se seznanili s Poročiloma Kapitalske družbe in odbora ZVPSJU o poslovanju za obdobje maj 2004-maj 2008 ter priporočili za nadaljnji razvoj.

Kapitalska družba je nadzornemu svetu predlagala nakup delnic Pozavarovalnice Sava v postopku javne ponudbe delnic. Ocenjuje, da so delnice Pozavarovalnice Sava ob upoštevanju preteklih rezultatov ter načrtov za prihodnost dobra naložba, zato je sodelovanje v javni prodaji delnic smiselno in ekonomsko upravičeno. Nadzorni svet je s predlogom za nakup delnic soglašal.

Uprava Kapitalske družbe in odbor Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence sta po izteku štiriletnega obdobja poslovanja (in s tem tudi izteka štiriletnega mandata članov odbora) pripravila zaključni poročili Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (v nadaljevanju ZVPSJU) v obdobju maj 2004 - maj 2008. Ključni del obeh poročil predstavljajo priporočila za nadaljnji razvoj sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja kot celote ter možnosti nadaljnjega razvoja ZVPSJU.

Po preteku 8 let od začetka pokojninske reforme in s tem vzpostavitve dodatnega pokojninskega zavarovanja bi bilo potrebno odpraviti nekatere sistemske pomanjkljivosti, ki so se izkazale med izvajanjem. Te se nanašajo na sprejemanje predpisov, ki bi zagotovili primerljivost različnih vrst izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja (vzajemnih pokojninskih skladov in pokojninskih družb), urejali enotne predpostavke za izračun in izplačilo dodatnih starostnih pokojnin, določitev ciljev in strategije upravljanja sklada v okviru obstoječe sistemske ureditve, razvoj ZVPSJU z vpeljavo različnih naložbenih politik znotraj osrednjega sklada, spremembo načina in višine vplačil premij za javne uslužbence ter odpravo nekaterih pomanjkljivosti ureditve kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence, ki so se izkazale v praksi.

KONTAKTI:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Oddelek za strateško komuniciranje

Vesna Razpotnik, direktorica oddelka

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
telefon (01) 47 46 736, (041) 362 723
telefaks (01) 47 46 754
vesna.razpotnik@kapitalska-druzba.si
www.kapitalska-druzba.si