O-STA

Podjetje The Hartford naznanilo 2,5 milijard dolarjev vredno investicijo s strani družbe Allianz SE

Podjetje The Hartford naznanilo 2,5 milijard dolarjev vredno investicijo s strani družbe Allianz SE

The Hartford objavlja še:

-- Predhodne rezultate tretjega četrtletja;

-- Nižje dividende; ter

-- Nastop novega vodje upravljanja naložb

Uredniki poslovnih novic

HARTFORD, Connecticut--(BUSINESS WIRE)- 6. oktober 2008 - Podjetje The Hartford Financial Services Group, Inc. (NYSE: HIG) je danes sporočilo, da je

z družbo Allianz SE sklenilo zavezujoč sporazum o 2,5 milijard dolarjev vredni kapitalski naložbi.

"Veseli smo, da se je podjetje Allianz, ena izmed vodilnih zavarovalnic in ponudnikov finančnih storitev na svetu, odločila za tako pomembno naložbo

v naše podjetje," je dejal Ramani Ayer, predsednik in glavni direktor podjetja The Hartford. "S sprejemanjem odločnih ukrepov skrbimo za to, da bo

podjetje ostalo dobro kapitalizirano in bilo dolgoročno uspešno. S pomočjo te naložbe se bomo še bolj uspešno spoprijeli z nestabilnimi trgi, nadaljevali

z investiranjem, naše poslovanje pa bo še naprej močno konkurenčno. Spoštovanje in izpolnjevanje obvez in dolžnosti strankam je za nas izredno pomembno."

"Verjamemo v temeljno moč ameriškega gospodarstva in zavarovalništva. Podjetje The Hartford je uveljavljeno zavarovalniško ime in je v naših očeh

spoštovanja vredno," je dejal Michael Diekmann, predsednik upravnega odpora in direktor družbe Allianz SE. "Prepričani smo, da se bo naša naložba

izplačala."

Pogoji naložbe

Družba Allianz bo po ceni 31 dolarjev na delnico kupila prednostne delnice v skupni vrednosti 750 milijonov dolarjev, ki bodo po prejemu ustreznih

odobritev zamenljive v navadne delnice, in 10 % podrejenih zadolžnic v skupni vrednosti 1,75 milijard dolarjev. Za zadolžnice velja možnost odpoklica

po nominalni vrednosti z začetkom 10 let po izdaji.

Poleg tega bo Allianz SE prejela nakupne bone, ki omogočajo, da po odobritvi delničarjev kupi za 1,75 milijard dolarjev navadnih delnic po izvršilni

ceni 25,32 dolarjev na delnico. Nakupni boni veljajo sedem let.

Predhodni rezultati tretjega četrtletja

V tretjem četrtletju podjetje pričakuje čisto izgubo v vrednosti od 8,50 do 8,80 dolarjev na delnico, kar vključuje neto realizirane kapitalske izgube

v vrednosti od 7,05 do 7,25 dolarjev na delnico ali približno od 2,1 do 2,2 milijard dolarjev. Pri veliki večini realiziranih kapitalskih izgub gre za

oslabitve investicijskega portfelja podjetja The Hartford. Približno 75 odstotkov oslabitev je v naložbah v sektorju finančnih storitev, ki jih je

prizadel nedavni pretres na trgu.

Podjetje ocenjuje, da dne 30. septembra 2008 knjigovodska vrednost delnice znaša od 55,55 do 55,85 dolarjev brez akumuliranega drugega skupnega

poslovnega izida (AOCI)*, ter od 41 do 44 dolarjev z AOCI. Knjigovodska vrednost delnice z AOCI kaže na ocenjene neto nerealizirane izgube v vrednosti

od 3,4 do 4,2 milijard dolarjev po obračunu davka in odloženih nabavnih stroškov (DAC).

Za tretje četrtletje podjetje pričakuje osnovni dobiček na delnico* v vrednosti od 1,50 do 1,60 dolarjev pred učinkom sprostitve odloženih nabavnih

stroškov. Osnovni dobiček vključuje trenutno letno oceno učinkov katastrof v vrednosti 230 milijonov dolarjev ali 0,77 dolarjev na delnico po obračunu

davka. Podjetje ocenjuje bremenitev v približni vrednosti 3,05 dolarjev na delnico ali 915 milijonov dolarjev v povezavi z revizijo svojih ocen bodočih

bruto dobičkov, za kar se pogosto uporablja izraz "DAC unlock" ali sprostitev odloženih nabavnih stroškov. Ocena slednjega temelji na tržni ravni indeksa

S&P 500, ki je na dan 30. septembra 2008 znašala 1165.

Pričakujejo, da bodo depoziti in tokovi na področju življenjskega zavarovanja v ali nad razponom, predvidevanim v napovedih za tretje četrtletje v

letu 2008, razen variabilnih rentnih depozitov v ZDA, ki so malce pod napovedanimi. Na premoženjskem in nezgodnem področju bo kombiniran kazalnik

tekočega poslovanja, ki ne vsebuje katastrof in toka dogodkov v prejšnjem letu, v tretjem četrtletju po pričakovanjih znašal 91,8 odstotkov.

*Označuje finančne ukrepe (t.i. "ne-GAAP" ukrepe), ki niso izračunani na podlagi splošno sprejeti računovodskih načel. Več informacij je na voljo

v nadaljevanju besedila, in sicer v razpravi o ne-GAAP finančnih ukrepih.

Kapital

"Predvidevamo, da bomo s pomočjo naložbe družbe Allianz SE leto zaključili s kapitalskim pragom približno 3,5 milijard dolarjev več od modeliranih

zahtev naše bonitetne agencije za ohranitev bonitetnih ocen AA ravni," je dejal Ayer. Ocena predvideva, da bodo tržne vrednosti ob koncu leta enake

kot na koncu tretjega četrtletja, da bodo modeli bonitetnih agencij ostali nespremenjeni in da bo poslovanje podjetja v preostalem delu leta potekalo

v skladu z načrti.

Zgoraj navedene vrednosti so predhodne ocene, ki temeljijo na informacijah, ki so trenutno na voljo. Dejanski finančni rezultati podjetja za četrtletje

se lahko materialno razlikujejo. Za dodatne informacije o tveganjih in negotovostih, ki bi lahko vplivale na drugačne dejanske rezultate, prosimo

preberite opombe na koncu te objave.

Dividende

V povezavi s finančno naložbo družbe Allianz in povečanjem števila izdanih delnic je podjetje The Hartford četrtletno dividendo znižalo na 0,32

dolarja na delnico.

Imenovanje vodje upravljanja naložb

Greg McGreevey, ki se je podjetju pridružil v avgustu, bo s takojšnjo veljavo prevzel položaj izvršnega podpredsednika in vodje upravljanja naložb

podjetja The Hartford ter predsednika družbe Hartford Investment Management Company. S tem prevzema mesto svojega predhodnika, Davea Znamierowska,

ki podjetje zapušča. Ayer je dejal: "Greg je strokovnjak, ki ima na področju investicij obilico izkušenj in ima za sabo številne uspehe. Skupaj s

svojo ekipo se je poglobil v naš investicijski portfelj, ocenil naložbe in začrtal smernice, ki nam bodo gotovo pomagale krmariti na precej nestabilnem

trgu."

"Dave je podjetju The Hartford predano služil polnih 12 let. Upoštevajoč nedavni pretres na finančnih trgih, kakršnega še ni bilo, ter posledične

spremembe v investicijskem portfelju podjetja, smo se strinjali, da bi nam svež pogled na upravljanje naložb vsekakor koristil," je dodal Ayer.

Goldman, Sachs & Co. so s podjetjem sodelovali kot finančni svetovalci in agenti za plasiranje v zvezi s kapitalsko naložbo Allianz SE.

O podjetju The Hartford

The Hartford, eno izmed stotih podjetij s seznama Fortune 100, je eno izmed največjih ameriških podjetij na področju finančnih storitev in je imelo

v letu 2007 25,9 milijarde dolarjev prihodkov. The Hartford je eden najpomembnejših ameriških ponudnikov storitev na področju investicij, življenjskega

zavarovanja in skupnega zavarovanja ter avtomobilskih izdelkov in izdelkov za dom, poslovnega premoženja in nezgodnih zavarovanj. V tujini ima podružnice

na Japonskem, v Veliki Britaniji, v Kanadi, Braziliji in na Irskem.

Spletna stran podjetja je www.thehartford.com.

HIG-F

Družba Hartford uporablja ne-GAAP finančno merilo osnovni dobiček pred izrednimi dogodki, ki ne temelji na finančnih merilih splošno veljavnih

računovodskih načel, kot pomembno merilo uspešnosti poslovanja družbe. Ker je izračun dobička pred izrednimi dogodki, ki ga je naredila družba

Hartford, lahko drugačen od meril, ki jih uporabljajo druge družbe, morajo biti vlagatelji previdni, ko primerjajo merila, ki ne temeljijo na

splošno veljavnih računovodskih načelih, ter druga finančna merila družbe Hartford z merili drugih družb. V družbi Hartford verjamejo, da merilo

dobička pred izrednimi dogodki vlagateljem nudi koristno merilo uspešnosti tekočega poslovanja družbe, saj razkrije trende v poslovanju zavarovalniških

in finančnih dejavnosti družbe, ki jih drugače lahko zakrije neto učinek določenih realiziranih dobičkov in izgub iz kapitala. Nekatere realizirane

dobičke in izgube iz kapitala spodbujajo predvsem odločitve o vlaganjih ter zunanji razvoj ekonomije, vendar pa njihova narava in časovna razporeditev

nista povezani z zavarovalniško dejavnostjo družbe. Skladno s tem dobiček pred izrednimi dogodki ne vključuje učinka vseh realiziranih dobičkov in

izgub (neto po davkih in učinkih odloženih stroškov pridobivanja polic), ki se od obdobja do obdobja ponavadi zelo spreminjajo ter so odvisni od

pogojev na kapitalskem trgu. Kljub temu v družbi Hartford verjamejo, da so nekateri realizirani dobički ter izgube iz kapitala v celoti povezani z

zavarovalniškimi dejavnostmi družbe, torej dobiček pred izrednimi dogodki vključuje neto realizirane dobičke in izgube, kot so neto periodične

poravnave za kreditno izvedene inštrumente in neto periodične poravnave za japonsko valutno zamenjavo s fiksno anuiteto. Ti neto realizirani dobički

in izgube so neposredno povezani s postavko za kompenzacijo, ki je vključena v izkaz poslovnega izida, kot je na primer neto dohodek od investicij.

Uprava uporablja dobiček pred izrednimi dogodki tudi za oceno uspešnosti poslovanja družbe in kot eno od meril pri določanju spodbujevalnih shem za

direktorje v družbi. Čisti dobiček je najbolj neposredno primerljiv z merilom splošno veljavnih računovodskih načel. Dobiček pred izrednimi dogodki

ne sme nadomestiti čistega dobička in ne odraža splošne donosnosti dejavnosti družbe. Zato v družbi Hartford verjamejo, da je za vlagatelje dobro,

če pri pregledu rezulatov poslovanja upoštevajo tako čisti dobiček kot dobiček pred izrednimi dogodki. Ker taka uskladitev zahteva preveč truda,

uskladitev predvidenega dobička pred izrednimi dogodki na delnico v tretjem četrtletju s predvidenim čistim dobičkom ni na voljo.

Knjigovodska vrednost delnice brez akumuliranega drugega skupnega poslovnega izida ("AOCI") se izračuna na podlagi finančnih meril, ki ne temeljijo

na splošno veljavnih računovodskih načelih. Izračuna se tako, da delimo (a) lastniški delež delničarjev brez brez akumuliranega drugega skupnega

poslovnega izida ("AOCI"), neto vrednosti brez davka, z (b) navadnimi izdanimi delnicami. Da bi vlagateljem omogočila analizo izkaza čistega

premoženja družbe, ki je predvsem posledica poslovnih dejavnosti družbe, družba Hartford ponuja knjigovodsko vrednost delnice brez akumuliranega

drugega skupnega poslovnega izida ("AOCI"). V družbi Hartford verjamejo, da je knjigovodska vrednost delnice brez akumuliranega drugega skupnega

poslovnega izida ("AOCI") za vlagatelje koristna zato, ker izključuje učinke postavk, ki se lahko predvsem zaradi sprememb obrestnih mer od obdobja

do obdobja zelo spreminjajo. Knjigovodska vrednost delnice je najbolj neposredno primerljiva z merili splošno veljavnih računovodskih načel. Ker

taka uskladitev zahteva preveč truda, uskladitev predvidene knjigovodske vrednosti delnice brez akumuliranega drugega skupnega poslovnega izida

("AOCI") v tretjem četrtletju s knjigovodsko vrednostjo delnice ni na voljo.

Po reformnem zakonu o zasebnih vrednostnih papirjih in pravdnih postopkih iz leta 1995 (US Private Securities Litigation Reform Act 1995) se nekatera

poročila v tem dokumentu nanašajo na prihodnost. Med ta poročila spadajo poročila o bodočih rezultatih poslovne dejavnosti družbe Hartford. V družbi

Hartford vlagatelje opozarjajo, da poročila, ki se nanašajo na prihodnost, ne zagotavljajo bodočih rezultatov poslovanja družbe in se lahko bistveno

razlikujejo od dejanskih rezultatov. Vlagatelji naj upoštevajo pomembna tveganja in negotovosti, ki lahko vplivajo na razliko v dejanskih rezultatih.

Pomembna tveganja in negotovosti brez omejitev zajemajo vpliv trenutne in doslej največje nestabilnosti na finančnih trgih na naše rezultate in

finančno stanje, zlasti če se bodo te okoliščine nadaljevale; vpliv zakonodajnih in drugih pobud, ki so ali bodo sprejete kot odgovor na trenutno

finančno krizo, na finančne trge in našo panogo; vpliv možnih sprememb v zahtevah in modelih bonitetnih agencij na našo likvidnost in vrednotenje

našega portfelja; spremembe naših rezultatov zaradi zaključka našega finančnega poročila za tretje četrtletje 2008; težave z napovedovanjem potencialne

izpostavljenosti družbe terjatvam zaradi azbesta in okoljskim terjatvam; možnost terorističnih napadov; odgovor pozavarovalnic, s katerimi imamo

pozavarovalne pogodbe, in razpoložljivost, cene ter primernost pozavarovanja za zaščito družbe pred izgubami; spremembe na finanćnih in kapitalskih

trgih, vključno s spremembami obrestnih mer, pribitkov za kreditno tveganje, cen lastniških vrednostnih papirjev in deviznih tečajev; nezmožnost

učinkovito ublažiti vpliv nestabilnosti trga lastniških vrednostnih papirjev na finančni položaj družbe in rezultate dejavnosti, ki izhajajo iz

garancij za anuitete; možnost neugodnega nastanka izgub; pojav in resnost katastrof, tako naravnih kot tistih, ki jih povzroči človek; močnejša

konkurenca od pričakovane; neugodni razvoj v sodstvu in zakonodaji; potencialni učinek razvoja domače in tuje zakonodaje, vključno s tisto, ki bi

lahko povečala stroške poslovanja družbe ter nivo ustanovitvenega kapitala; možnost splošnih ekonomskih in poslovnih pogojev, ki bodo manj ugodni

kot pričakovano; sposobnost družbe, da distribuira svoje izdelke po distribucijskih poteh, tako obstoječih kot bodočih; negotov učinek vprašanj,

ki nastajajo v zvezi s terjatvami in kritjem; zmanjšanje finančne moči oziroma bonitetnih ocen družbe; sposobnost podružnic za plačevanje dividend

družbi; sposobnost družbe, da primerno oceni svoje premoženjske in nezgodne police; sposobnost družbe, da v primeru nesreče ali drugega nepričakovanega

dogodka ponovno pridobi svoje sisteme in informacije; možnost težav zaradi oddajanja del zunanjim izvajalcem; možne spremembe zvezne in državne davčne

zakonodaje, vključno s spremembami, ki bi vplivale na razpoložljivost odbitkov zaradi ločenih računov za dividende; izgube zaradi zamud drugih;

sposobnost družbe, da zavaruje svoje intelektualno lastnino ter se brani pred trditvami glede kršitev; ter druga tveganja in negotovosti, ki so

omenjena v Četrtletnem poročilu družbe Hartford v obrazcu 10-Q,v Letnem poročilu 2007 v obrazcu 10-K ter v drugih zaznamkih, ki jih je družba

Hartford vložila pri Komisiji za vrednostne papirje. Družba Hartford se ne zavezuje, da bo ta dokument, ki velja z datumom, na katerega je bil

izdan, dopolnila z novimi podatki.

V tem dokumentu omenjeni vrednostni papirji niso bili in tudi v prihodnje ne bodo registrirani v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 1933

(US Securities Act 1933), kakor je bil spremenjen, in se ne smejo ponujati za nakup ali prodajo v Združenih državah Amerike, ne da bi bili registrirani

po tem zakonu ali na podlagi izjeme, predvidene glede registracije.

KONTAKT:

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Kontakt(i) za medije:

Shannon Lapierre, 860-547-5624

Shannon.lapierre@thehartford.com

oziroma

Kontakt(i) za vlagatelje:

Kim Johnson, 860-547-6781

kimberly.johnson@thehartford.com

ali

JR Reilly, 860-547-9140

JR.Reilly@thehartford.com