O-STA

Družba Petrol uspešno prodala celotno izdajo obveznic

Ljubljana, 23. junij 2009 - Družba Petrol d.d., Ljubljana je uspešno zaključila prvo prodajo navadnih imenskih obveznic družbe, kar dokazuje, da Petrol uživa visoko zaupanje v poslovnem okolju. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic tako znaša 50.000.000,00 EUR po nespremenljivi obrestni meri 7, 57 % letno.

Obrestna mera je oblikovana v višini 460 bazičnih točk nad srednjim tečajem petletne referenčne obrestne mere za zamenjavo ("mid swap rate"), ki je bil odčitan dne 22. junija 2009, ob 12.00 uri na strani Reuters EURIRS (IRS/ 6-month Euribor), kot aritmetično povprečje med nakupnim in prodajnim tečajem, v višini 2,9695 %.

Interes, ki je bil izkazan za nakup obveznic, je za še enkrat presegel ponujeno vrednost izdaje. Sprejete so bile ponudbe investitorjev z najvišjimi ponujenimi cenami, in sicer je bila povprečna ponderirana cena sprejetih ponudb 100,73 % nominalne vrednosti obveznic. Velik izkazan interes investitorjev in vplačila obveznic s premijo so družbi Petrol omogočila znižanje stroškov financiranja, tako da je končni pribitek obveznic 442 bazičnih točk nad referenčno obrestno mero.

Namen izdaje obveznic je financiranje investicijske dejavnosti in uravnavanje strukture bilance stanja skupine Petrol, tako da bo finančni položaj skupine Petrol ostal še naprej na visoki ravni. Z odločitvijo o izdaji obveznic je Petrol pridobil tudi dodatno bazo in potrditev zaupanja finančnih investitorjev. Organizacijo izdaje obveznic je izvajala Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

Izdaja obveznic je bila namenjena predvsem dobro poučenim vlagateljem na slovenskem trgu. Po zaključku prve prodaje in vpisu imetnikov obveznic v centralni register pri KDD bo Petrol pridobil potrebna soglasja in uvrstil obveznice v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Vse dodatne informacije o najpomembnejših značilnosti obveznic so zapisane in objavljene v Obvestilu o izdaji obveznic družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana