O-STA

Modra linija, d. d., Koper – sprostitev trgovanja in povečano število delnic in Modra linija 2, d. d., Koper ter Modra linija 3, d. d., Koper – izključitev iz prostega trga

Uprava Ljubljanske borze d. d. Ljubljana je 5. novembra 2001 odločila, da se s 6. novembrom 2001:

- v trgovanje na prostem trgu dodatno sprejme 19.633.895 navadnih delnic na ime družbe Modra linija, pooblaščena investicijska družba, d. d., Koper, s skrajšano oznako ML0N, v skupni nominalni vrednosti 1.963.389.500 SIT.

- sprosti trgovanje z delnicami z oznako ML0N na prostem trgu. Skupno število v prosti trg sprejetih delnic z oznako ML0N znaša 52.986.743 delnic.

- izključi iz prostega trga delnice z oznako ML2N in ML3N. Trgovanje z navedenimi delnicami je bilo zaustavljeno 26. oktobra 2001 zaradi izvedbe postopka pripojitve družb Modra linija 2, d. d., Koper ter Modra linija 3, d. d., Koper k družbi Modra linija, d.d., Koper. Navedena pripojitev je bila 19. oktobra 2001 vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Koper, s čimer sta družbi prenehali obstajati kot pravni osebi, njuni delničarji pa so 30. oktobra 2001 na podlagi odločbe KDD št. I-432,571/D-424/KH-01 prejeli ustrezno število delnic prevzemne družbe z oznako ML0N.