O-STA

Dobiček Zavarovalnice Maribor iz leta 2008 ostaja nerazporejen

11. avgust 2009 - Na skupščini Zavarovalnice Maribor (ZM) danes seznanjeni s poslovnim poročilom za leto 2008 - Dobiček ostaja nerazporejen - Potrjena dokapitalizacija v višini 14,2 milijona evrov

Maribor, 11. avgust 2009 - Danes je v Mariboru potekala redna skupščina ZM. Predstavniki delničarjev so se seznanili s potrjenim letnim poročilom za poslovno leto 2008, z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta družbe k revidiranemu letnemu poročilu družbe ter so podali razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2008. Za revizorja računovodskih izkazov poslovanja ZM za leto 2009 so imenovali revizijsko družbo Ernst &Young iz Ljubljane. Skupščino, na kateri je bilo prisotnih 98,48 odstotkov kapitala, je vodil Maksimiljan Juder. Delničarji so obravnavali tudi predlog uprave o dokapitalizaciji družbe.

Predstavniki delničarjev so potrdili revidirano letno poročilo ZM, ki je v letu 2008 ustvarila za 5,2 milijona evrov dobička. ZM je v letu 2008 zbrala 251,8 milijonov evrov premij; od tega 74 odstotkov pri premoženjskih zavarovanjih, 26 odstotkov pa z življenjskimi zavarovanji. Glede na leto 2007 je ZM zbrala za 7,5 odstotkov več premije, povečala pa tudi tržni delež med vsemi zavarovalnicami. V lanskem letu je ZM izplačala 190,9 milijonov evrov odškodnin - od tega 83 odstotkov na premoženjskih in 17 odstotkov na življenjskih zavarovanjih.

Negativni trend povečevanja škod predvsem na področju premoženjskih zavarovanj se že četrto leto zapored nadaljuje tudi v letu 2009. Na poslovanje ZM v prvem polletju 2009 (zbranih 156,3 milijona evrov premije in izplačanih 88,9 milijonov evrov odškodnin), poleg neugodnih finančnih razmer na svetovnem (posledično tudi na slovenskem) trgu vplivajo predvsem škode zaradi naravnih nesreč in katastrofalnih vremenskih razmer. Tako so zavarovanci ZM v letošnjih prvih šestih mesecih zaradi izjemnih vremenskih neprilik (neurja, toče, poplave ...) prijavili že več kot 15 milijonov evrov škod.

ZM je racionalizirala stroške in kljub povečanemu obsegu poslovanja zmanjšala stroške za 3 odstotke, kar pomeni za en milijon evrov. Ne glede na povečanje tržnega deleža v prvih šestih mesecih, ko se je ZM med vsemi zavarovalnicami prebila na drugo mesto v Sloveniji, in racionalizaciji poslovanja pa je ZM v prvem polletju zaradi finančne krize in izjemnih škod (kot tudi zagotavljanja varnosti zavarovancem, zaradi česar je oblikovala dodatne rezervacije), ustvarila za 20,2 milijonov evrov izgube. Kot opozarjajo klimatologi in zavarovalniški strokovnjaki iz tujine, se bodo škode zaradi vremenskih neprilik v prihodnje še povečevale.

Za zagotavljanje kapitalske ustreznosti družbe je skupščina potrdila predlog uprave in nadzornega sveta, da ostane bilančni dobiček ZM v višini 5,2 milijona evrov za leto 2008 nerazporejen; prav tako pa so predstavniki delničarjev podprli predlog uprave ZM za dokapitalizacijo v višini 14,2 milijona evrov. Izvedena bo predvidoma v začetku septembra, ko se bo sestal nadzorni svet družbe.

"S poslovanjem v letu 2008 smo zadovoljni, saj nam je uspelo zbrati za 7,5 odstotka več premije. Za letošnje leto pa načrtujemo, da bomo zbrali 269 milijonov evrov premije in tako povečali zbrano premijo za 6,6 odstotka," je dejal Drago Cotar, predsednik uprave ZM. "V Zavarovalnici Maribor smo zaradi lanskoletnih katastrofalnih neurij zavarovancem izplačali več kot 68,8 milijonov evrov škod. Zaradi rasti škod za nekaj-kratnik že štiri zadnja leta in glede na napovedi o nestabilnem vremenu tudi v prihodnje sta se uprava in nadzorni svet ZM odločila, da za zagotavljanje varnosti zavarovancem Zavarovalnice Maribor skupščini predlagata sprejem sklepa, da ustvarjen dobiček v letu 2008 ostane nerazporejen, hkrati pa se bo ZM še dokapitalizirala," je po skupščini še povedal Drago Cotar, predsednik uprave ZM.

Skupščina je določila tudi nove višine sejnin za nadzorni svet. Tako bo predsednik nadzornega sveta odslej prejemal 357,50 evrov, član nadzornega sveta pa 275,00 evrov sejnine.

Skupščina je spremenila še statut družbe, pri čemer spremembe in dopolnitve statuta pomenijo uskladitev določil o sredstvih in virih sredstev družbe s spremembami Zakona o zavarovalništvu ter dopolnitvami Zakona o gospodarskih družbah, ki veljajo od 20. junija 2009 in se nanašajo na statutarno ureditev korporacijskih zadev. Prav tako je skupščina sprejela sklep o dopolnitvi statuta družbe s poglavjem o odobrenem kapitalu, kar sodi v okvir sanacijskih ukrepov družbe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet družbe za izboljšanje poslovnega izida zaradi intenzivnega škodnega dogajanja.


____________________________________________________________________________
Več informacij:

Služba za odnose z javnostmi Zavarovalnice Maribor,

pr@zav-mb.si, 02-2332-446