O-STA

Kljub izjemno težkim gospodarskim okoliščinam Mercator povišuje prihodke, nadaljuje razvojne aktivnosti in posluje z dobičkom

Ljubljana, 25. avgusta 2009 - Kljub težkim pogojem poslovanja je Skupina Mercator v prvi polovici leta 2009 ustvarila 1,3 milijarde evrov čistih prihodkov iz prodaje, kar predstavlja 3,4-odstotno rast ob stalnih tečajih oziroma 0,9-odstotno ob upoštevanju sprememb tečajev. V Sloveniji je bila dosežena 1,1-odstotna rast prihodkov, v tujini pa 8,1-odstotna rast ob stalnih tečajih oziroma 0,5-odstotna rast ob upoštevanju sprememb tečajev.

Mercator je v prvi polovici letošnjega leta izvajal razvojne in investicijske aktivnosti v skladu s poslovnim načrtom. Skupina je investirala za 66 milijonov evrov, pretežno v razvoj maloprodajne mreže. Potekajo tudi zaključne aktivnosti za vstop na trg Bolgarije in Albanije, kjer bo Mercator svoji prvi trgovini odprl v drugi polovici leta.

Skupina je v prvi polovici leta 2009 ustvarila 11,3 milijonov evrov čistega dobička, kar je 49,6-odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2008. Če izključimo izredne dobičke od prodaje osnovnih sredstev in tečajne razlike, je tako prilagojeni doseženi dobiček pred davki (14,1 milijona evrov) nižji od lanskega (20,2 milijona evrov) za 30,2-odstotka. Uprava takšen rezultat ocenjuje kot dober glede na izjemno zahtevne gospodarske razmere na vseh trgih.

Gospodarske razmere na vseh trgih zelo zahtevne

Prvo polovico leta 2009 so zaznamovale izjemno zahtevne gospodarske okoliščine, povezane z globalno finančno krizo in njenimi učinki na realno gospodarstvo, ki so se v drugem četrtletju še bolj izrazili. Dosežena raven gospodarske aktivnosti je bila na vseh trgih bistveno nižja od pričakovanj, to pa se je pomembno odrazilo tudi v spremembah obsega in strukture povpraševanja potrošnikov. Hkrati so zaradi posledic globalne finančne krize kljub padajočim referenčnim obrestnim meram nominalni stroški financiranja ostali na visoki ravni.

Makroekonomski položaj številnih držav Zahodnega Balkana je težaven, pomembno tveganje pa predstavlja tudi plačilna nedisciplina, ki je posledica zmanjšanja obsega kreditiranja podjetij in prebivalstva. Ob tem je v Republiki Srbiji prišlo tudi do pomembne depreciacije lokalne valute, katere povprečni tečaj glede na evro se je v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povišal skoraj za 15 odstotkov.

Nadaljujejo se intenzivne aktivnosti za potrošnike v Sloveniji

Poslovanje v Sloveniji v prvi polovici letošnjega leta so zaznamovale intenzivne trženjske aktivnosti z namenom zagotavljanja ugodne ponudbe za potrošnike in ohranjanja njihove zvestobe. To je v Sloveniji prispevalo k 1,1-odstotni rasti čistih prihodkov iz prodaje, pri čemer pa so številne akcije za potrošnike ob močni konkurenci na trgu prispevale k znižanju deleža kosmatega dobička v prihodkih za 1,4 odstotne točke.

Na dan 30.6.2009 je imela Skupina Mercator v družbah v Sloveniji zaposlenih 13.144 sodelavcev, s čimer ohranja mesto največjega slovenskega zaposlovalca.

Na prihodke v tujini pomembno vplivajo devizni tečaji

Na poslovanje v tujini so poleg splošnih gospodarskih razmer negativno vplivale tudi spremembe deviznih tečajev, predvsem srbskega dinarja. Njegov povprečni tečaj napram evru se je v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem preteklega povišal kar za 14,7-odstotka, kar je Skupini Mercator zmanjšalo prihodke za 32 milijonov evrov. Kljub težavnim okoliščinam pa je Mercator nadaljeval z razvojnimi aktivnostmi na tujih trgih in v prvi polovici leta izven Slovenije dosegel 8,1-odstotno rast prihodkov ob stalnih tečajih oziroma 0,5-odstotno ob upoštevanju tečajnih sprememb. Na dan 30.6.2009 je imela Skupina Mercator v družbah izven Slovenije zaposlenih že 8.114 sodelavcev.

V prvi polovici leta ustvarjen čisti dobiček v višini 11,3 milijona evrov

Skupina Mercator je v letu 2009 nadaljevala začrtane aktivnosti za omejevanje učinkov neugodnih gospodarskih okoliščin, ki obsegajo dva sklopa: aktivnosti za zagotovitev ugodne ponudbe za potrošnike in aktivnosti poslovne racionalizacije. Intenzivna vlaganja v aktivnosti za potrošnike so se ob težavni situaciji na vseh trgih odrazila v znižanju deleža kosmatega dobička v prihodkih (marži), česar z ukrepi poslovne racionalizacije ob še vedno visokih stroških financiranja ni bilo mogoče v celoti kompenzirati. Zaradi tega je čisti dobiček dosegel 11,3 milijona evrov, kar je za približno 49,6-odstotka manj kot v enakem obdobju preteklega leta.

Ob tem je treba poudariti, da so na ustvarjeni dobiček v prvi polovici preteklega leta pomembno vplivali izredni dobički od prodaje osnovnih sredstev, ki letos v takšni višini niso bili realizirani. Nadalje so letos pomembno negativno na poslovni izid vplivale tudi negativne tečajne razlike. Ob izločitvi teh dveh učinkov bi dobiček pred davki letos dosegel 14,1 milijona evrov, kar je 30,2-odstotka manj kot v enakem obdobju preteklega leta (20,2 milijona evrov).

Stabilni denarni tokovi ter nemoteno investicijsko in finančno poslovanje

Skupina Mercator je v prvi polovici leta 2009 ustvarila 95,7 milijona evrov denarnih tokov iz poslovanja pred najemninami (EBITDAR), kar predstavlja 4,1-odstotno rast ob stalnih tečajih oziroma 1,6-odstotno rast ob upoštevanju tečajnih sprememb. Stabilno ustvarjanje denarnih tokov iz poslovanja tudi v časih težkih gospodarskih okoliščin kaže na visoko finančno moč, konkurenčnost in poslovno učinkovitost skupine.

Skupina je v prvi polovici leta 2009 izvajala investicijske aktivnosti v skladu s poslovnim načrtom. Investirala je za 66 milijonov evrov, pretežno v razvoj maloprodajne mreže, kar predstavlja 41,6-odstotka letnega načrta investicij. Prav tako so nemoteno potekale tudi priprave na vstop na dva nova trga, in sicer na trg Bolgarije in trg Albanije, kjer Mercator namerava odpreti svoji prvi dve trgovini v drugi polovici letošnjega leta.

Tudi finančno poslovanje skupine je bilo nemoteno. Skupina je refinancirala vse kratkoročne finančne obveznosti, hkrati pa pridobila tudi dodatne finančne vire, ki so ji omogočili tudi predčasno poravnavanje pomembnega dela obveznosti do dobaviteljev ob ustreznih finančnih popustih.

Zaradi pričakovanih gospodarskih razmer v drugi polovici leta poslovni načrt za leto 2009 ne bo v celoti uresničen

Uprava v letošnjem letu zaradi velike negotovosti v zvezi z elementi poslovnega okolja vsako četrtletje preuči uresničljivost začrtanih poslovnih ciljev za leto 2009. Uprava je presodila, da glede na gospodarske razmere na vseh trgih v drugem četrtletju in glede na trenutna pričakovanja glede razvoja poslovnega okolja v drugi polovici leta načrtovani poslovni cilji za leto 2009 ne bodo v celoti doseženi.

Družba je zaradi tega pripravila oceno ključnih ekonomskih kategorij, ki jih bo letos glede na trenutna pričakovanja glede bodočega razvoja poslovnih okoliščin mogoče uresničiti. Čisti prihodki skupine naj bi v celotnem letu 2009 zrasli za 3 odstotke ob stalnih tečajih oziroma za 0,1-odstotek ob pričakovanih spremembah tečajev in dosegli 2,7 milijarde evrov, kar predstavlja 3,2-odstotka manj od prvotnega načrta za leto 2009. Čisti dobiček naj bi v letu 2009 dosegel 20,5 milijona evrov, kar predstavlja 50,3-odstotka ustvarjenega čistega dobička leta 2008 in 32 odstotkov manj od prvotnega načrta. Po trenutni oceni pri ključnih kategorijah premoženjskega stanja in obveznosti ne bo pomembnih odstopanj glede na prvotni poslovni načrt za leto 2009.

Družba kot ključna tveganja v drugi polovici leta opredeljuje tveganje zmanjšanja realne kupne moči potrošnikov in valutna tveganja, še posebej v povezavi s srbskim dinarjem in hrvaško kuno.

Družba bo glede na gospodarske razmere po treh četrtletjih leta 2009 ponovno ovrednotila uresničljivost trenutne ocene poslovnih dosežkov leta 2009 in v primeru sprememb o tem poročala v medletnem poročilu.