O-STA

Predstavitev kataloga ponudbe učnih in oglednih vsebin na podeželju

V okviru izvajanja pristopa Leader se zaključuje izvajanje projekta "Razvoj ponudbe učnih in oglednih vsebin na podeželju". Nosilec projekta je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Celje, ki je projekt prijavil na razpis Društva "Raznolikost podeželja", ki predstavlja LAS (Lokalno akcijsko skupino) za izvajanje pristopa Leader na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. Projekt je bil izbran in uvrščen v Letni izvedbeni načrt za leto 2008. Skupna vrednost projekta je 30.703,55 EUR. Polovico sredstev za izvedbo prispeva Leader, drugo polovico pa omenjene štiri občine.

S projektom želimo prispevati k ohranjanju dediščine, tradicije, vrednot, obrti in običajev na podeželju; prispevati k izkustvenemu in doživljajskemu učenju otrok, mladine in s tem prispevati k popestritvi učnih programov šol, poučiti ostale ciljne populacije o odnosu do kmetijstva, narave in pridelavi zdrave hrane ter razviti nov turistični produkt.

V projekt smo pritegnili 6 partnerjev: STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Vrtec Laško, Osnovo šolo Hudinja in Osnovno šolo Vojnik.

Projekt poteka od novembra 2008. Od predvidenih 16-20 udeležencev se jih je med izvajanjem projekta odzvalo trideset in vseh trideset ponudnikov je tudi predstavljenih v skupnem katalogu.

V projektu so se preko delavnic udeleženci usposobili za delo s predšolskimi in osnovnošolskimi otroci v naravi, seznanili z učnimi vsebinami za vrtec in osnovne šole in se usposobili za sprejem obiskovalcev na svoji kmetiji. Preizkusili so se v veščinah komuniciranja z gosti preko telefona in s pomočjo e-pošte. Za potrebe priglasitve dopolnilne dejavnosti izobraževanja na kmetiji oziroma ogledne kmetije so se seznanili s pogoji za priglasitev dejavnosti na kmetiji, varnostjo otrok in gostov na kmetiji ter vodenja knjigovodstva. V aprilu smo se odpravili na zelo zanimivo strokovno ekskurzijo na Koroško, kjer smo si ogledali učne in ogledne kmetije - primere dobre prakse. Zelo nas je navdušila Škratkova dežela, na kmetiji Polh so nam predstavili program "Od zrna do kruha", na kmetiji Klančnik pa so nam predstavili primer vodenje odraslih po kmetiji. Ponudniki so svojo bodočo dejavnost dvakrat predstavili na prireditvi Podeželje v mestu v Celju.

Pri vseh ponudnikih je bilo izvedeno fotografiranje in nastalo je veliko kvalitetnih fotografij za pripravo kataloga ter letakov za posamezne kmetije.

V oktobru so bili izvedeni pilotni ogledi na območju vseh štirih občin. V Celju so se otroci iz vrtca Anice Černejeve pod strokovnim vodstvom gozdarja odpravili v Mestni gozd, otroci iz OŠ Štore so si ogledali Grunt Sraka v Pečovju, otroci iz OŠ Laško so se odpravili na kmetijo Razboršek, kjer so ličkali, isto kmetijo so obiskali tudi otroci iz vrtca Rimske Toplice, otroci iz vrtca Vojnik so se odpravili na kmetijo Župnek v Vojniku in opazovali domače živali ter spoznavali življenje v vodi. Člani Društva čebelarjev Laško so se odpravili na OŠ Hudinja in jim predstavili življenje čebel in delo čebelarjev, otroci iz OŠ Vojnik pa so spoznavali delo in življenje preprostih kmečkih ljudi ob ogledu stare zidanice na Tomažu nad Vojnikom. Vsi pilotni ogledi so bili uspešno izvedeni in pohvaljeni s strani strokovnih delavk v vrtcih in osnovnih šolah. Njihovi vtisi z ogledov so opisani v katalogu.

Zaključek projekta je vsekakor izid kataloga, ki ga bomo predstavili izobraževalnim inštitucijam; posredovali ga bomo šolam in vrtcem na območju projekta, pa tudi širše. Na razpolago bodo tudi v TIC-ih, posredovali jih bomo nosilcem turizma na območju, skratka vsem, ki bi lahko svojo dejavnost popestrili z ogledi na kmetijah.

Poleg kataloga bodo udeleženci prejeli tudi letake s svojo ponudbo.

Z izidom kataloga pa ne bomo prenehali s sodelovanjem. Udeleženci projekta so izrazili željo po nadaljevanju projekta in v letu 2010 se bomo trudili za dvig kakovosti izvedbe učnih programov pri ponudnikih ter poskrbeli za njihovo večjo prepoznavnost.

Mojca Krivec, vodja projekta

KGZS-Zavod CE