O-STA

Na UP FM o predlogu nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij

Koper, 5. februarja 2010 - Na UP Fakulteti za management Koper smo organizirali Posvet o predlogu nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij, ki je potekal v okviru Ciljno raziskovalnega projekta "Nacionalno ogrodje visokošolskih kvalifikacij". Na posvetu se je razpravljalo o tem, katera ureditev bo imela v prihodnosti pomembne posledice za procese vrednotenja dela in ustvarjalnosti in urejanja delovnih pogojev, za področje visokega šolstva.

"S strokovnjaki in socialnimi partnerji je potrebno prediskutirati model in poskušati oceniti, kateri model bo odgovarjal slovenski zakonodaji" je z uvodnimi besedami odprl posvet in predstavil namen projetka Nacionalno ogrodje visokošolskih kvalifikacij (v nadaljevanju NOVK) vodja projekta prof. dr. Zvone Vodovnik, iz UP FM. Dekanja UP FM izr. prof. dr. Anita Trnavčevič je v nadaljevanju izpostavila, da je to pomembno interdisciplinarno področje, ki sega tudi v področje managementa v izobraževanju. Upa, da bo rezultat tega projekta koristil tistim, ki bodo ogrodje sprejeli na nacionalni ravni. Dr. Meta Drobnikar iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je poudarila, da se je Slovenija zavezala, da bo do leta 2011 svoje kvalifikacije umestila glede na Evropsko ogrodje kvalifikacij. Ostajajo pa odprta vprašanja, in sicer: enotno nacionalno ogrodje kvalifikacij ali samostojnega visokošolskega ogrodja, pomen KLASIUS-a za slovensko ogrodje kvalifikacij in število ravni/nivojev.

V okviru posveta smo zasledovali cilj oblikovanja strokovnih podlag za nastanek nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (v nadaljevanju NOVK). Ker v slovenskem prostoru še ne obstaja NOVK za vseživljenjsko učenje, se v okviru projekta srečujemo z različnimi dilemami. Ena ključnih dilem je bila utemeljitev nastajanja parcialnega ogrodja za področje visokega šolstva in njegova bodoča umestitev v NOVK za vseživljenjsko učenje. Pri iskanju rešitev smo se naslonili na mednarodne in nacionalne dokumente. Pobuda za nastanek NOVK v Sloveniji je odraz priporočil, ki so nastala na podlagi dveh evropskih kvalifikacijskih ogrodjih, in sicer: Evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (v nadaljevanju EOVK).

V drugem delu posveta so udeleženci skupaj s Polonco Miklavc Valenčič iz Univerze v Ljubljani diskutirali o konceptih EOVK in z doc. dr. Dejanom Hozjanom iz UP FM o elementih in strukturi nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij.

Kot ena izmed ključnih podaktivnosti tega projekta je izdelava predloga nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij in izvedba javne razprave, kateri je bil namenjen tretji del posveta. Predlog nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij, ki predstavlja izhodišče za javno razpravo, je plod analize mednarodnih in nacionalnih dokumentov in tujih izkušenj (Severne Irske, Anglije, Nemčije, Malte, Avstrije) na področju oblikovanja nacionalnih ogrodij kvalifikacij. Ob tem pa smo upoštevali nacionalne normativne okvirje (npr. Zakon o visokem šolstvu, Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Zakon o strokovnih in znanstvenih nazivih itd.) in predloge, ki so se pojavljali v prej omenjeni nacionalni razpravi o Evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje iz leta 2005.

Po uvodni predstavitvi izhodišč Evropskega in nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij sledi del "Opredelitev ključnih pojmov predloga NOVK", ki obsega najpomembnejše pojme za razumevanje strukture in opisnikov ravni oziroma stopenj. V tem delu je bila predstavljena predvidena struktura nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij, ki obsega opisnike posameznih ravni oziroma stopenj, ki temeljijo na učnih izidih. Le te smo razdelili na tri sklope ključne, poklicne in osebne kompetence. Nabor ključnih pojmov predstavlja osnovo za razumevanje elementov in strukture predloga NOVK. Zaradi neobstoja Nacionalnega ogrodja kvalifikacij, smo predstavili različno razumevanje ključnih pojmov na podlagi mednarodnih (EOK), dublinskih opisnikov in nacionalnih dokumentov (KLASIUS). Zadnji del posveta je zato potekal v dveh sekcijah:

  • sekcija A - razprava o predlogu "A" elementov in strukture NOVK, kjer sta doc. dr. Dejan Hozjan in doc. dr. Valentina Franca, iz UP FM, predstavila temeljne pojme in prvi predlog elementov strukture NOVK
  • sekcija B - razprava o predlogu "B" elementov in strukture NOVK, kjer sta izr. prof. dr. Nada Trunk Širca in doc. dr. Doris Gomezelj Omerzel, iz UP FM, predstavile temeljne pojme in drugi predlog elementov strukture NOVK

Udeleženci so izrazili svoja mnenja in stališča o navedeni tematiki, kar se bo sedaj vključilo v gradiva projekta, ta pa bodo lahko vplivala na aktivnosti pristojnih državnih organov pri pripravi nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij.

Fakulteta za management Koper