O-STA

Sprejet strateški razvojni načrt Inštituta za varovanje zdravja RS

Ljubljana, 29. marec 2010 - Svet zavoda Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ) je na svoji četrti redni seji sprejel strateški razvojni načrt (SRN) za obdobje naslednjih petih let. V njem so opredeljeni poslanstvo in vizija inštituta, strateška razvojna področja, strateški cilji in dejavnosti za doseganje postavljenih ciljev. V oblikovanje SRN je bila vključena večina zaposlenih, pri njegovi pripravi pa so sodelovali tudi ključni strateški partnerji. V SRN so upoštevana najsodobnejša dognanja, doktrine in izkušnje s področja javnega zdravja.

Ključna strateška razvojna področja do leta 2015, ki jih opredeljuje novosprejeti dokument, so veliki javnozdravstveni izzivi, grožnje zdravju in zdravstveni sistem. "S projekti in z drugimi dejavnostmi, ki jih bomo izvajali na teh področjih, si bomo prizadevali, da bomo kar najbolje prispevali k boljšemu zdravju in blaginji prebivalcev Slovenije," je povedala Marija Seljak, direktorica IVZ. S SRN se je IVZ zavezal, da bo v prihodnjih letih izboljšal dostop do podatkov in informacij, ki bodo služile kot podlaga za odločanje in ukrepanje posameznikov, strokovnjakov in zdravstvene politike. Hkrati bo okrepil svojo vlogo pri prepoznavanju ključnih javnozdravstvenih izzivov v populaciji, vključno z determinantami, ki vplivajo na zdravje, pa tudi pri prepoznavanju morebitnih groženj zdravju. V obeh primerih bo krepil tudi svojo vlogo pri pripravi predlogov in ukrepov za zaščito zdravja. Prav tako bo IVZ velik poudarek namenjal spremljanju zdravstvenega varstva in analizam njegovega delovanja ter predlogom ukrepov za večjo dostopnost in učinkovitost ter razvoj prioritet. Z okrepljenim raziskovanjem in mednarodnim sodelovanjem pa bo pomembneje prispeval k novim spoznanjem ter razširjanju novih vedenj in dobrih praks.

"S sledenjem usmeritvam, ki jih zastavlja SRN, bo IVZ do leta 2015 utrdil svoje mesto med uglednimi inštituti in bo pomembno vplival na zdravje prebivalcev ter razvoj sistema zdravstvenega varstva. V SRN veliko pozornosti namenjamo tudi razvoju zaposlenih; prizadevali si bomo, da jim bo IVZ nudil spodbudno okolje, v katerem bo prijetno delati," pojasnjuje Marija Seljak in dodaja: "Veseli me, da je SRN sprejet, saj nam predstavlja temelj za razvoj ter zastavlja konkretne cilje in strategije, ki nam bodo omogočili kakovostnejše delo. Dokument nam bo v pomoč pri oblikovanju letnih izvedbenih planov in vodilo pri posameznih razvojnih odločitvah."

Dodatne informacije:
Urška Kaloper

Tel. št.: 01/2441 479

E-pošta: urska.kaloper@ivz-rs.si