O-STA

Seja nadzornega sveta in 17. skupščina Telekoma Slovenije

Zaključki revizije, potrjena organizacijska prenova skupine in rebalans plana 2010

Ljubljana, 2. julija - Na včerajšnji skupščini delničarjev Telekoma Slovenije so obravnavali poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za lansko poslovno leto. Predsednik nadzornega sveta Tomaž Berginc je ob tem predstavil tudi ključne ugotovitve podrobnega revizijskega pregleda nakupov v Makedoniji in družbe Najdi.si, ki ga je nadzorni svet obravnaval na včerajšnji seji. Projekt organizacijske prenove družb skupine v Sloveniji je dobil odločno podporo članov NS, ki so včeraj potrdili tudi rebalans plana za leto 2010. Uprava v prejšnji sestavi in nadzorni svet, ki je deloval do 25. aprila lani, ostajata brez razrešnice. Novi člani nadzornega sveta v tem mandatu so razrešnico dobili.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je včeraj med drugim obravnaval revizijsko poročilo družbe PWC o nakupih družb, ki jih je Telekom Slovenije izvedel v Makedoniji in družbe Najdi.si. Ključne ugotovitve revizijskega pregleda se nanašajo na nedefinirane postopke prevzema podjetij, nedefiniran način oblikovanja nakupnih cen prevzetih podjetij, pri večini prevzetih družb je bila stopnja nadzora nad družbami in manjšinjskimi lastniki zelo nizka, ob tem pa so bili člani nadzornega sveta včasih tudi premalo informirani. Na osnovi omenjenga poročila in dodatno pridobljenih dveh ločenih pravnih mnenj je nadzorni svet Telekoma Slovenije zadolžil sedanjo upravo, da do 15. julija izvede aktivnosti za sprožitev ustreznih pravnih postopkov v zvezi z odgovornostjo članov uprave in nadzornega sveta v prejšnjem sklicu. Upravi v prejšnji sestavi in nadzornemu svetu do 25. aprila lani delničarji na skupščini zato niso podelili razrešnice.

Predsednik nadzornega sveta mag. Tomaž Berginc, ki je delničarjem predstavil poslovanje skupine v letu 2009, in predsednik uprave Ivica Kranjčević sta predstavila tudi ključne usmeritve za razvoj matične družbe in skupine Telekom Slovenije v prihodnje. Te so povezane predvsem s popolno konsolidacijo in optimizacijo znotraj celotne skupne v Sloveniji in tujini, s posebnim poudarkom na nadzoru in omejitvami nad stroški. Nadaljevali se bodo postopki reorganizacije skupine v Sloveniji in izkoriščanje sinergij. Projekt prenove je podrobno predstavil predsednik uprave na seji NS in dobil zanj odločno podporo vseh članov, prav tako pa je NS potrdil predstavljen rebalans plana za letošnje leto. Izvleček iz predstavljenega programa poslovne prenove je Ivica Kranjčevič predstavil tudi delničarjem. V načrtu je, da se skupina organizacijsko preoblikuje do konca junija 2011. Med drugimi ključnimi prihodnjimi nalogami pa so še konvergenca omrežij in storitev, spodbujanje agresivnega tržnega nastopa, osredotočenost na upravljanje premoženja v tujini in oblikovanje dolgoročne strategije razvoja skupine, zagotavljanja njene nadaljnje raste in dviga njene vrednosti.

Skupščina delničarjev je sprejela predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2009, pri čemer je za izplačilo dividend namenjenih 19,516 milijona evrov ali 3 evre bruto na delnico, preostali del v vrednosti 41,953 milijona evrov pa se prenesel v tekoče leto. Skupščina je imenovala tudi revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov v tem poslovnem letu, in sicer družbo Ernst&Young, d. o. o., iz Ljubljane.

Več informacij: Darinka Pavlič Kamien, vodja službe za odnose z javnostmi, Telekom Slovenije, pr@telekom.si