O-STA

Zavod lahko ustanovijo tako podjetja kot fizične osebe

Zavod lahko ustanovijo domača in tuja podjetja in tudi fizične osebe. Gre za organizacijo, ki se ukvarja z dejavnostjo vzgoje in izobraževanja, znanostjo, kulturo, športom, zdravstvom, socialnim varstvom,idr. skratka z dejavnostmi, katerih cilj ni pridobivanje dobička.

Lahko pa zavod opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Ves morebitni dobiček iz dejavnosti, se sme v zavodu uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.

Vse pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev zavoda, se določijo v Aktu o ustanovitvi zavoda.
Zavod lahko ustanovi več ustanoviteljev, le-ti pa so odgovorni za obveznosti zavoda, če v Aktu o ustanovitvi ni drugače določeno.

Zavode registrirajo notarji. Notar pripravi Akt o ustanovitvi in vse potrebne listine. Predvsem notar za registracijo zavoda potrebuje sledeče podatke:

  • Ime in skrajšano ime zavoda
  • Sedež (kraj) in poslovni naslov
  • Podatke ustanoviteljev
  • Vrsta in obseg odgovornosti ustanoviteljev za obveznosti zavoda
  • Identifikacijski podatki in tip zastopnika zavoda (npr. direktor, član poslovodstva, prokurist) in način zastopanja (skupno ali samostojno)
  • Dejavnost zavoda
  • Sredstva, ki jih ima zavod za ustanovitev in začetek dela
  • Vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda
  • Način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda

Notar sestavi predlog za vpis v sodni register. Z vpisom Akta o ustanovitvi v sodni register, je zavod registriran, Ajpes pa nato zavodu določi glavno dejavnost in matično številko.


Predno se odločite ustanoviti zavod, je dobro prebrati in poznati Zakon o zavodih.