O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v decembru 2001

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu decembru lastnika zamenjalo 81.192 delnic Petrola. 35.443 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 45.749 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je znižalo za približno 0,6 odstotka; konec novembra jih je bilo 49.422, konec decembra pa 301 manj oziroma 49.121.

Sama struktura delničarjev se ni bistveno spremenila. Delež lastnikov iz notranjega odkupa in interne razdelitve se še naprej znižuje, povečuje pa se delež skladov.

31. decembra je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 20.505 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,98-odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v decembru dosegel 70.695 lotov ali 1.657.446.000 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan decembra znašal 23.147 tolarjev in je bil za 1,7 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na zadnji dan novembra, ki je znašal 22.762 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu decembru je dosegel vrednost 23.850 tolarjev, najnižji pa 22.777 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v decembru tako znaša 23.182 tolarjev.