O-STA

Sprejem dvanajstmesečnih zakladnih menic 11. izdaje v segment

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 25. januarja 2002 sprejela odločbo, da se v trgovanje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze sprejmejo dvanajstmesečne zakladne menice na ime 11. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za finance, v skupni nominalni vrednosti 3.000.010.000,00 SIT.

Zakladne menice so bile 24. januarja 2002 izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD. Dospelost dvanajstmesečnih zakladnih menic je 30. januar 2003. Skrajšana oznaka vrednostnega papirja za trgovanje preko BTS je DZ11, ISIN koda je SI 000990131 3. Prvi dan trgovanja prek BTS je sreda, 30. januar 2002.

Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za izdajo dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki je na razpolago pri pooblaščenih vpisnikih in na sedežu izdajatelja.