O-STA

Telekom Slovenije: Prevrednotenje naložb, načrtovani rezultati iz poslovanja za 2010 bodo doseženi, 28 mio evrov načrtovani dobiček za 2011

Služba za odnose z javnostmi Ljubljana, 7. januar 2011

SPOROČILO ZA MEDIJE

Ljubljana, 7. januar - Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je na prvi letošnji seji seznanil s poročilom uprave o prevrednotenju naložb v Makedoniji in na Kosovu in ukrepih za zagotovitev načrtovanega rezultata v letu 2011. Skupina TS načrtuje 28 mio evrov dobička za 2011.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je včeraj sestal na prvi seji v letu 2011. Na osnovi ocene pooblaščenega cenilca vrednosti in poročila uprave, se je nadzorni svet seznanil o prevrednotenju naložb v družbi ONE v Makedoniji in v Ipku na Kosovu.

Uprava TS mora v skladu z računovodskimi standardi letno preveriti pošteno vrednost sredstev, zato je za oceno zadolžila pooblaščene cenilce vrednosti. Ocena je potrdila, da pri vrednotenju nepremičnin ni pomembnih odstopanj v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo, medtem, ko ugotavlja bistvena odstopanja pri vrednotenju naložb v odvisne družbe Ipko in ONE. Zaostrene gospodarske in tržne razmere so razkrile, da so bili načrti glede poslovanja ob nakupu obeh družb postavljeni previsoko in niso bili realizirani, kar vpliva na prevrednotenje obeh družb v skupni višini 190 mio evrov na dan 31. 10. 2010 na ravni skupine. Knjigovodska vrednost delnice po opravljenem prevrednotenju znaša 104,3 evra, kar je 21 odstotkov nad današnjo tržno vrednostjo, ki znaša 86 evrov.

Plačilna sposobnost Telekoma Slovenije ostaja nespremenjena, prav tako pa prevrednotenje ne vpliva na prejemke in izdatke skupine. Spremenjeni rezultati naložbenja bodo vplivali na slabitev kapitala Skupine Telekom Slovenije in posledično na razmerje med kapitalom ter zadolženostjo, vendar je potrebno poudariti, da je Skupina Telekom Slovenije manj zadolžena od povprečja evropskih operaterjev.

Uprava je ob tem nadzornemu svetu že predlagala ukrepe za izboljšanje stanja in zagotovitev letošnjih načrtov, ki jih je nadzorni svet tudi potrdil ter zahteval dosledno izvedbo. Ti zaradi tržnih okoliščin, v katerih ni mogoče pričakovati bistveno višjih prihodkov, temeljijo predvsem na zniževanju vseh vrst stroškov: prestrukturiranje poslovanja v Makedoniji in na Kosovu, odprodaje naložb, ki niso strateškega pomena, prenova poslovnih procesov, zmanjševanju stroškov nabave, optimiranje obratnega kapitala, zaščita terjatev reguliranih storitev, optimiranje in trženje nepremičnin in spremembe na področju prodaje in trženja. V teh okoliščinah bo potrebno izvesti tudi določene kadrovske spremembe, spremeniti oz. postaviti nov način upravljanja hčerinskih družb ter znižati stroške dela. Nadzorni svet bo uresničevanje ukrepov tekoče spremljal.

Vrednotenje manjših naložb v družbe Aneks v BiH, Primo v Albaniji in Najdi, informacijske storitve, še poteka. Ko bodo znani rezultati, bosta uprava in nadzorni svet o ugotovitvah seznanila javnosti.

- ### -

Več informacij: Darinka Pavlič Kamien, vodja Službe za odnose z javnostmi, Telekom Slovenije, pr@telekom.si