O-STA

Krkina zahvala jubilantom in vsem zaposlenim

V petek bo Krka v dvorani Leona Štuklja s sklepno prireditvijo zaokrožila projekt organizacijske kulture, ki je v podjetju intenzivno potekal zadnji dve leti. Slovesnost je izraz priznanja delu vseh Krkinih delavcev, še posebej pa jubilantom, ki so simbol pripadnosti podjetju, in so s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k uresničevanju poslanstva in vizije podjetja.

Zadovoljstvo zaposlenih je danes enakovredna kategorija zadovoljstvu potrošnikov in ostalih javnosti ter je del poslanstva vsakega podjetja. Zaposleni so strateški vir podjetja, sprejemnik in hkrati oddajnik komunikacijskih procesov, dragocen zaveznik organizacije ter bistven dejavnik uspeha in konkurenčne usposobljenosti podjetja. To v Krki dobro vedo, zato ni naključje, da je v njihovi sredini zadnje dve leti intenzivno potekal projekt organizacijske kulture, v katerega so bili tako ali drugače vključeni vsi zaposleni.

Z raziskavo kulture podjetja so jeseni 1998 ugotovili, kje so in katere so tiste priložnosti in izzivi, s katerimi bodo tudi v prihodnje uspešno uresničevali strateške cilje podjetja. Poglavitni namen projekta je bil ugotoviti, kako Krko doživljajo njeni zaposleni in izpostaviti tiste vrednote, ki Krkine delavce povezujejo in vodijo k odkrivanju poglavitnih elementov, s katerimi bodo tudi v prihodnje izboljševali in spreminjali podjetje.

Projekt je potekal na štirih ključnih, med seboj povezanih področjih. Tako so v Krki redefinirali poslanstvo, v katerem so združeni Krkini cilji, vrednote, usmeritve za vsa področja, na katera se v podjetju osredotočajo. Na novo so zapisali vizijo podjetja, ki jasno kaže smer razvoja podjetja (od razvoja izdelkov, njihovega trženja, do odnosa do kupcev), postavlja temelje za strateško načrtovanje, mobilizira pozitivno energijo in poslovne odločitve postavlja v pravi kontekst.

Krka si je zastavila ambiciozne strateške cilje. Njena dolgoročna strategija temelji na razvoju in prodaji generičnih farmacevtskih izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami. Z njimi, in v manjši meri tudi z izdelki licenčnih partnerjev, bodo uporabnikom zagotavljali visoko kakovostna, varna in učinkovita zdravila z dodano vrednostjo. Zavedajo se, da bodo tržišča in njihove specifičnosti poznali le, če bodo neposredno vpeti v mednarodna dogajanja, saj se bodo le tako lahko hitro prilagajali nenehnim spremembam.

Znanje, potrebno za uresničevanje Krkine skupne vizije, je v glavah posameznikov, ki jih lahko združi le navdušenje za skupni cilj. Zato ni naključje, da so v procesu spreminjanja organizacijske kulture skupaj z zaposlenimi določili poglavitne vrednote in politike podjetja, ki omogočajo skupni notranji jezik in komunikacijo in ustvarjajo močno in edinstveno kulturo Krke.

S projektom so prevetrili tudi področje komuniciranja, katerega osnovni cilj je vzpostaviti tak sistem, ki je podpora dialogu (še posebej dialoga med vodji in sodelavci), odprtosti in dvosmernosti komunikacije v podjetju. Hkrati so z analizo ključnih področij, kot so jo poimenovali, v Krki razjasnili pristojnosti in odgovornosti, razdelali sistem pooblastil, še bolj razvili delegiranje in na ta način zagotovili večjo preglednost organizacije. Eno ključnih področij projekta pa je bil tudi razvoj vodstvenega kadra v povezavi z izgradnjo sistema motivacije kot temeljnega orodja za vodenje. Opredelili so orodje za stalen razvoj menedžerjev v timske vodje, odločevalce in pogajalce. Prek 500 Krkinih vodij se je udeležilo izobraževanja o sodobnih metodah vodenja. Velik poudarek pa je bil v procesu projekta tudi na graditvi dobrih medsebojnih odnosov in spremembah v načinu bolj stimulativnega nagrajevanja.

Za uresničevanje Krkinega poslanstva in vizije mora vsak Krkin delavec kljub svoji specifični nalogi, ki jo opravlja, dobro poznati korporativne strateške usmeritve, cilje in načine, kako to doseči. Le tako bodo v podjetju tudi v prihodnje krepili in izpopolnjevali svoje prednosti, po katerih so prepoznavni: tesnem stiku s kupci, močni zavezanosti razvoju novih izdelkov, učinkovitem sistemu vodenja, dobro izobraženih, kvalificiranih in motiviranih zaposlenih, jasnem sistemu delegiranja, učinkoviti transparetni organizaciji in dvosmerni komunikaciji.

Z njimi bo Krka tudi v prihodnje krepila svoj položaj na tržiščih srednje in vzhodne Evrope in se razširjala na nova tržišča, predvsem v države združene Evrope in drugam. Z lastnim razvojem, mednarodnimi povezavami, fleksibilnostjo in učinkovitostjo bodo uresničevali vizijo uglednega in prodornega visoko inovativnega generičnega mednarodnega farmacevtskega podjetja. Prodirali bodo s hitrim razvojem in ponudbo kakovostnih in dostopnih farmacevtskih izdelkov, s čimer bodo omogočali ozdravitev in ohranjanje zdravja širokemu krogu ljudi na vseh koncih sveta.

V okviru projekta pa so v Krki prav zato zasnovali tudi knjižico za zaposlene, ki obsega poslanstvo, vizijo, osnovne strateške usmeritve Krke, njene vrednote ter pomen vseh zaposlenih in uspešnega vodenja za dolgoročni uspeh podjetja. Knjižico z naslovom Krkina zaveza bodo prejeli vsi zaposleni na zaključni prireditvi, ki so jo v Krki poimenovali kar Krkin dan.

Na slovesnosti bodo zaposlenim na nekoliko drugačen način ponovno predstavili poslanstvo, vizijo in strateške cilje podjetja, obenem pa izrazili zahvalo za njihov prispevek vsem zaposlenim, še posebej pa Krkinim jubilantom.