O-STA

Nerevidirano poročilo o poslovanju Telekom Slovenije in skupine: Prevrednotenje naložb v tujini poslabšalo poslovni izid

Ljubljana, 24. februarja - Telekom Slovenije je v drugi polovici lanskega leta pristopil k preveritvi poštene vrednosti naložb v odvisne družbe v Makedoniji, na Kosovu, v Albaniji, v Republiki Srbski v BiH in v odvisno družbo Najdi, Informacijske storitve. Cenitev pooblaščenega cenilca vrednosti je pokazala, da se je nadomestljiva vrednost naložb v odvisne družbe v tujini znižala pod njihovo knjigovodsko vrednost. Zaradi tega je bila v Skupini Telekom Slovenije zabeležena slabitev sredstev v višini 208,2 milijona evrov, ki je izkazana med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki. Skupaj s slabitvami zaradi neplačil pogodbenih obveznosti alternativnih operaterjev je to vplivalo na bistveno slabši poslovni izid v letu 2010. Nerevidirano poslovno poročilo Skupine Telekom Slovenije in Telekoma Slovenije za leto 2010 je včeraj obravnaval tudi nadzorni svet.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2010 ustvarila za 843,6 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za odstotek manj kot leto prej. EBITDA je znašala 246,2 milijona evrov, kar je za osem odstotkov manj. Stopnja EBITDA se je zmanjšala za sedem odstotkov na 29,2 odstotka. Dobiček iz poslovanja EBIT je zaradi omenjenih slabitev negativen v vrednosti 176,4 milijona evrov. Skupina Telekom Slovenije v poslovnem letu 2010 tako izkazuje izgubo v vrednosti 211,2 milijona evrov. Brez slabitev dobrega imena in drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v skupni vrednosti 208,2 milijona evrov ter popravkov terjatev alternativnih operaterjev v Sloveniji bi dobiček iz poslovanja znašal 50,6 milijona evrov, čisti poslovni izid pa 15 milijonov evrov.

Ob tem velja poudariti, da plačilna sposobnost Skupine Telekom Slovenije ostaja nespremenjena, prav tako pa prevrednotenje ne vpliva na prejemke in izdatke skupine. Spremenjene vrednosti naložbenja vplivajo na znižanje kapitala ter na razmerje med kapitalom in zadolženostjo, vendar pa je skupina še vedno manj zadolžena od povprečja evropskih telekomunikacijskih operaterjev.


Zaradi doseženih poslovnih rezultatov v lanskem letu in drugih objektivnih gospodarskih in tržnih okoliščin, je uprava Telekoma Slovenije že sprejela in izvaja ukrepe za izboljšanje stanja in zagotovitev letošnjih načrtov. Ukrepi temeljijo predvsem na zniževanju vseh vrst stroškov, prestrukturiranju poslovanja v Makedoniji in na Kosovu, načrtu odprodaje naložb, ki niso strateškega pomena, prenovi poslovnih procesov, zmanjševanju stroškov nabave, optimiranju obratnega kapitala, zaščiti terjatev reguliranih storitev, optimiranju in trženju nepremičnin ter spremembah na področju prodaje in trženja. V teh okoliščinah bo treba spremeniti oziroma na novo postaviti način upravljanja hčerinskih družb ter znižati stroške dela. Sredi leta načrtovna združitev Telekoma Slovenije in Mobitela je nujna za izpolnjevanje dolgoročnih tržnih ciljev in izkoristek vseh sinergij na področju elektronskih komunikacij, informatike in medijev. Dolgoročno lahko namreč preživijo le konsolidirani operaterji, ki stroškovno učinkovitost črpajo iz ekonomij obsega in ekonomij povezanosti, ki so posledica ponudbe palete storitev na enotnem omrežju.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na včerajšnji seji potrdil še imenovanje Vedrana Krevatina za direktorja družbe Avtenta.si, kjer svoj mandat zaključuje dosedanji direktor Iztok Klančnik. Vedran Krevatin je bil do sedaj direktor poslovnega področja v tej družbi, štiriletni mandat pa bo nastopil 1. marca.

Vedran Krevatin, rojen 1970, je univerzitetni diplomiran inženir elektrotehnike in zaključuje The Presidents' MBA Program na IEDC Bled. Svojo poslovno pot je začel v S&T Hermes Plus d.d. kot vodja ključnih kupcev, nato v Hermes SoftLabu d.d. kot direktor prodaje za Adriatic regijo, leta 2008 pa se je priključil ekipi Avtente.si kot direktor prodaje. Aprila 2009 je postal direktor celotnega poslovnega področja v družbi Avtenta.si, odgovoren za razvoj poslovanja podjetja, kar vključuje skrb in odgovornost za področje prodaje, poslovnega razvoja, marketinga in izobraževalnega centra.


-###-

Podrobnejše informacije: Darinka Pavlič Kamien, vodja Službe za odnose z javnostmi, e-pošta: pr@telekom.si