O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v januarju 2002

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu januarju lastnika zamenjalo 76.230 delnic Petrola. 50.100 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 26.130 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je znižalo za 31; konec januarja jih je bilo 49.090, konec decembra pa še 49.121.

Sama struktura delničarjev se ni bistveno spremenila. Delež lastnikov iz notranjega odkupa in interne razdelitve se še naprej znižuje, povečuje pa se delež skladov.

31. januarja je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 21.275 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 1,02-odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v januarju dosegel 123.129 lotov ali 3.036.485.000 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan januarja znašal 25.432 tolarjev in je bil za 9,9 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na zadnji dan decembra, ki je znašal 23.147 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu januarju je dosegel vrednost 26.353 tolarjev, najnižji pa 23.124 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v januarju tako znaša 25.297 tolarjev.