O-STA

Seja nadzornega sveta družbe Iskra Kondenzatorji d.d. bo 01. marca 2002

Dne 20. februarja 2002 je bila načrtovana seja nadzornega sveta družbe Iskra Kondezatorji d.d., ki pa je bila zaradi bolezni predsednika uprave gospoda Karla Gerolta prestavljena na 01. marca 2002.

Na svoji 2. redni seji bo nadzorni svet obravnaval in sprejel ustrezne sklepe o sledečih temah:

- rezultati poslovnega leta 2001 v primerjavi s prvotnim planom bivše uprave družbe Iskra Kondezatorji d.d. in dejansko doseženimi rezultati v poslovnem letu 2001
- predlog plana za poslovno leto 2002
- strateški plan za leto 2003/2004 vkljucno z novo organizacijsko strukturo podjetja ter ustanovitev novih treh podjetij
- potrditev g. Andreasa Stettina za zastopnika družbe
- razmejitev pristojnosti med upravo in nadzornim svetom pri sprejemanju internih splošnih aktov, sprememba Podjetniške kolektivne pogodbe – Aneks št. 5

Po zaključku seje nadzornega sveta družbe Iskra Kondenzatorji d.d. bomo pripravili obvestilo medijem o sprejetih sklepih.