O-STA

Statistični urad RS, Slovenske občine v številkah


Statistični urad RS objavlja statistične podatke tudi na lokalni ravni. Če vas zanima, po čem se slovenske občine razlikujejo, po čem izstopajo ali kaj imajo skupnega..., ste vabljeni k ogledu elektronske publikacije Slovenske občine v številkah. Dostopna je na spletnem naslovu http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Default.aspx?leto=2011.

Slovenske občine v številkah - interaktivno

Vsaka občina je predstavljena s kratkim člankom, v katerem so opisani izbrani statistični podatki in tudi kazalniki (za leto 2009); zadnji omogočajo primerjavo z drugimi občinami. Enake vsebine, le v širšem obsegu, so na voljo še v obliki tabel.
Osnovno demografsko sliko občine (starostno in spolno sestavo prebivalstva) je mogoče razbrati iz prebivalstvene piramide.
Povezave v besedilih o posameznih občinah usmerijo uporabnika k vsebinsko širšim in poglobljenim tematskim člankom. V njih so uporabljeni raznovrstni nazorni prikazi podatkov - komentar, karte in tabele.

Geostatistični portal - vse na enem mestu

Podatki na različnih prostorskih ravneh so dostopni z enega mesta preko različnih interaktivnih orodij. Vsa so dostopna na spletni strani geostatističnega portala (http://www.stat.si/geostatistike.asp ).

Na podatkovnem portalu SI STAT (http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp ) pa je vrsta podatkov v tabelarični obliki.

Vljudno vabljeni k ogledu in uporabi.

Prijazen pozdrav.