O-STA

Pogoji in dokazila za pridobitev dovoljenja za delo tujih zastopnikov

Pisali smo že, da je konec aprila letos, stopil v veljavo nov Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (UL RS št. 26). Zakon največ sprememb uvaja na področju pridobivanja dovoljenj za delo tujih zastopnikov. Zakaj je zakonodajalec zaostril pogoje za pridobitev dovoljenja za delo tujih zastopnikov?

Eden glavnih razlogov je bilo množično ustanavljanje družb z omejeno odgovornostjo prek pooblaščencev v Sloveniji, medtem ko so bili ustanovitelji, tuje fizične osebe, v svoji državi. Na podlagi ustanovljenjega d.o.o., so tujci pridobili dve delovni dovoljenji-eno za zastopnika družbe, drugega za njegovega večinskega lastnika. Na podlagi teh delovnih dovoljenj, so nato pridobili dve dovoljenji za prebivanje v Republiki Sloveniji. Namen tujcev pa največkrat ni bil opravljanje dejavnosti v Sloveniji, ampak so po pridobitvi dovoljenja za prebivanje, odšli v druge države schengenskega območja. Pooblaščenci tujcev so nato d.o.o. zaprli.

Pogoji za pridobitev dovoljenja za delo tujih zastopnikov, so v Pravilniku o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev, navedeni v 31. in 32. členu.

Dovoljenje za delo tujega zastopnika lahko vloži pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:

1. Takoj, ko je družba vpisana v poslovni register

2. Po šestih mesecih poslovanja podjetja

Glede na to, v katerem obdobju pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oddaja vlogo za pridobitev dovoljenja za delo tujega zastopnika (vloga se odda na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3), mora vlagatelj vlogi priložiti različna dokazila.

Ad1) v kolikor pravna oseba ali samostojni podjetnik vloži vlogo za izdajo dovoljenja za delo tujega zastopnika takoj po registraciji družbe, mora vlogi priložiti:

a) fotokopijo najemne pogodbe, v primeru najema poslovnega prostora ali prostora, kjer ima sedež;

b) izpis iz zemljiške knjige ali fotokopijo listine, ki je podlaga za vpis v zemljiško knjigo, in potrdila o vloženem zemljiškoknjižnem predlogu, v primeru lastništva poslovnega prostora ali prostora, kjer ima sedež;

c) dokazilo o stvarnih vložkih, če stvarni vložki predstavljajo del osnovnega kapitala;

č) dokazilo o nakupu opredmetenih osnovnih sredstev v višini 22.500 evrov;

d) podatek o številu zaposlenih;

e) pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava;

f) fotokopijo potnega lista tujca;

g) dokazilo o plačilu upravne takse preko transakcijskega računa pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Ad2) V kolikor pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik vložita vlogo za pridobitev dovoljenja za delo tujega zastopnika po šestih mesecih poslovanja podjetja, morata priložiti k vlogi sledeča dokazila:

a) izjavo, da je imel delodajalec za obdobje zadnjih šestih mesecev pozitiven poslovni izid v višini najmanj dveh minimalnih bruto plač, na predpisanem obrazcu "Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-3" ali, da je registriran najmanj šest mesecev in je v zadnjih štirih mesecih investiral v povečanje opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti, v višini več kot 10.000 evrov;

b) podatek o številu zaposlenih;

c) pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava;

č) fotokopijo potnega lista tujca;

d) dokazilo o plačilu upravne takse preko transakcijskega računa pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Zavod za zaposlovanje, ki izdaja dovoljenja za delo, po uradni dolžnosti pridobiva sledeča dokazila:

a) podatek o registraciji družbe, podružnice oziroma druge organizacijske oblike, iz katerega je razvidno, da tujec zanjo opravlja poslovodno funkcijo;

b) podatek, da je delodajalec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne listine in poravnaval davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela (pri oddaji vloge po 6 mesecih poslovanja)

b) podatek o višini denarnega vložka v osnovnem kapitalu, ki je razviden iz akta o ustanovitvi družbe, družbene pogodbe ali statuta, objavljenega v poslovnem registru (pri oddaji vloge takoj po ustanovitvi podjetja)

c) podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena;

Največ vprašanj s strani tujcev, bodočih zastopnikov podjetja v Sloveniji, se nanaša na dokazila, ki zadevajo osnovna opredmetena sredstva v višini 30.000 EUR.

Za investicijo 30.000 evrov se v postopku izdaje dovoljenja za delo tujega zastopnika šteje:

1. osnovni kapital, ki se upošteva le do višine 7.500 evrov in se dokazuje z aktom o ustanovitvi družbe, z družbeno pogodbo ali statutom in s fotokopijo poročila o stvarnih vložkih, če stvarni vložki predstavljajo del ustanovitvenega kapitala;

2. nakup opredmetenih osnovnih sredstev ( npr. nakup nepremičnine, avtomobila, strojev,...), ki se dokazuje s fotokopijo računa oziroma druge knjigovodske listine enake dokazne vrednosti ter fotokopijo dokazila o bančni transakciji, če je bil nakup opravljen v tujini, pa je potrebno priložiti še overjen prevod računa oziroma druge knjigovodske listine in dokazilo o uvozu (npr. Enotna carinska listina).

Ustreznost predloženih dokazil se presoja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in v skladu z ostalo veljavno slovensko zakonodajo.

Zavod za zaposlovanje vedno lahko zahteva še dodatne dokazila v postopku izdaje dovoljenja za delo tujega zastopnika.

V podjetju DATA svetujemo tujcem pri postopkih registracije podjetja, opravimo brezplačno registracijo podjetja preko portala e-VEM in nudimo pomoč pri postopkih pridobivanja delovnih dovoljenj. Tujci se na podlagi sodelovanja z nami, radi odločijo za najem virtualne pisarne in strokovne storitve računovodskega servisa.

Zapisala : Bogdana Rejc