O-STA

Telekom Slovenije - za dividende 3,4 evra bruto na delnico

Ljubljana, 31. avgust - Delničarji Telekoma Slovenije so se danes zbrali na 20. redni skupščini. Obravnavali so predlog za uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in predlog za razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za to obdobje.

Na predlog Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS Slovenije so z večino glasov izglasovali, da se bilančni dobiček za leto 2010 v višini 29,5 milijona evrov uporabi za izplačilo dividend v višini 22,22 milijona evrov ali 3,4 evra bruto na delnico, preostali del v višini 7,28 milijona evrov pa se prenese v naslednje leto. Dividende bodo izplačane šestdesetih dneh. Skupščina je podelila tudi razrešnici upravi in nadzornemu svetu za lansko poslovno leto.

Skupščina delničarjev je obravnavala in potrdila predlagane spremembe in dopolnitve statuta Telekoma Slovenije, d. d. Poleg tega je potrdila še plačilo članom nadzornega sveta za njihovo delo in se seznanila z odstopom dveh članov nadzornega sveta, in sicer mag. Cirila Kafola in dr. Zvonka Kremljaka. Na izpraznjeni mesti je v nadzorni svet imenovala Francija Mugerleja in Natašo Štelcer. Obema začne mandat teči s 1. septembrom.

Za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije je bila imenovana revizijska družba Ernst&Young iz Ljubljane.