O-STA

Sprejem trimesečnih zakladnih menic 46. izdaje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze

Uprava Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, je 5. marca 2002 odločila, da se v trgovanje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze sprejmejo trimesečne zakladne menice na ime 46. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za finance, v skupni nominalni vrednosti 5.000.000.000,00 SIT.

Zakladne menice so bile 28. februarja 2002 izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD dne. Dospelost trimesečnih zakladnih menic je 30. maj 2002. Skrajšana oznaka vrednostnega papirja za trgovanje preko BTS je TZ46, ISIN koda je SI 000990138 8. Prvi dan trgovanja prek BTS bo v petek, 8.3.2002.

Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za izdajo zakladnih menic, ki je na razpolago pri pooblaščenih vpisnikih in na sedežu izdajatelja.