O-STA

Sprejem šestmesečnih zakladnih menic 15. izdaje v segment

Uprava Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, je 5. marca 2002 odločila, da se v trgovanje v segment Kratkoročni vrednostni papirji borze sprejmejo šestmesečne zakladne menice na ime 15. izdaje izdajatelja Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za finance, v skupni nominalni vrednosti 3.500.000.000,00 SIT.

Zakladne menice so bile 28. februarja 2002 izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD. Dospelost šestmesečnih zakladnih menic je 29. avgust 2002. Skrajšana oznaka vrednostnega papirja za trgovanje preko BTS je SZ15, ISIN koda je SI 000990139 6. Prvi dan trgovanja prek BTS bo v petek, 8.3.2002.

Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za izdajo zakladnih menic, ki je na razpolago pri pooblaščenih vpisnikih in na sedežu izdajatelja.