O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v februarju 2002

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu decembru lastnika zamenjalo 90.850 delnic Petrola. 36.073 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 54.777 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu februarju znižalo za 331; konec januarja jih je bilo 49.090, konec februarja pa 48.759.

Sama struktura delničarjev se ni bistveno spremenila. Delež lastnikov iz notranjega odkupa in interne razdelitve se še naprej znižuje, povečuje pa se delež skladov.

28. februarja je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 19.501 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,93 - odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v februarju dosegel 77.033 lotov ali 1.973.948.540 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan februarja znašal 25.994 tolarjev in je bil za 2,2 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na zadnji dan januarja, ki je znašal 23.432 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu februarju je dosegel vrednost 26.650 tolarjev, najnižji pa 25.771 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v februarju tako znaša 26.193 tolarjev.