O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v maju 2001

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu maju lastnika zamenjalo 125.270 delnic Petrola. 20.636 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 104.634 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je znižalo za približno 0,95 odstotka; konec aprila jih je bilo 52.156, konec maja pa 497 manj oziroma 51.659.

Sama struktura delničarjev se ni bistveno spremenila. Delež lastnikov iz notranjega odkupa in interne razdelitve se še naprej znižuje, povečuje pa se delež skladov.

31. maja je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 41.948 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 2,0-odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v maju dosegel 151.516 lotov ali 3.254.826.000 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan maja znašal 21.947 tolarjev in je bil za 12,9 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na zadnji dan aprila, ki je znašal 19.446 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu maju je dosegel vrednost 21.947 tolarjev, najnižji pa 19.514 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v maju tako znaša 20.600 tolarjev.