O-STA

NVO ukrepi 2012-15

Razvoj nevladnega sektorja 2012-2015

POBUDA DRŽAVNEMU ZBORU IN PRIHODNJI VLADI RS

Slovenski nevladni sektor zaradi nestimulativnega okolja in kronične finančne podhranjenosti vedno bolj zaostaja za povprečjem držav EU. Zato so mreže, zveze in organizacije, ki združujejo več tisoč društev, zavodov, ustanov, na vodje poslanskih skupin in druge politične odločevalce ob nastajanju nove vlade naslovile predlog nujnih ukrepov za odpravo stagnacije sektorja.

Čeprav se zdi, da bi bistven razvojni premik tretjega sektorja dosegli z posodobitvijo finančno-davčne politike, podpisniki opozarjajo, da je mati strukturnih težav nevladnih organizacij nestimulativno zakonsko-pravno okolje. Zato na prvo mesto med ukrepi postavljajo sprejetje Zakona o javnem interesu v nevladnih organizacijah, ki bo opredelil pojem nevladne organizacije in status delovanja v javnem interesu. Tako bi za začetek odpravili zmedo, ki vlada, ker zakonska definicija pojma nevladne organizacije ne obstaja in ker je ureditev delovanja v javnem interesu razpršena in različno urejena v številnih zakonih. Obenem bi olajšali postopke dodeljevanja javnih sredstev in poskrbeli za celovit sistemski razvoj nevladnega sektorja. Med nujne zakonodajno-pravne premike pobudniki dodajajo prenovo predpisov, ki urejajo status nevladnih organizacij, zlasti Zakona o zavodih in Zakona o ustanovah, ki sta v svojih bistvenih elementih nespremenjena že od srede 90-ih let.

Pri predlogu korekcij javnega financiranja nevladnih organizacij in stimulativnejša davčni politiki so se predlagatelji osredotočili predvsem na ukrepe, ki bi imeli opazne učinke ob zanemarljivem vplivu na proračun. Zakon trenutno daje možnost namenitve 0,5 % dohodnine za splošno koristne namene. Ker to izkoristi samo okoli 30 % rezidentov, ostane v proračunu okoli 7,5 milijona evrov, ki bi lahko šli nevladnim organizacijam. Ker se je država z uvedbo možnosti doniranja dela dohodnine nominalno temu dohodku že odpovedala, bi se nerazdeljen del dohodnine, ki ni bil doniran, lahko namenil spodbujanju razvoja ter izvedbi programov nevladnih organizacij. Podobno bi se z davčno politiko stimuliralo donacije tretjemu sektorju s strani gospodarstva, kar je sicer segment, na katerem za članicami EU in soseščino še posebej izrazito zaostajamo. Na Madžarskem in v Nemčiji si tako podjetja lahko davčno osnovo z donacijami znižajo za 20 % obdavčenega prihodka, v Španiji in Avstriji za 10 %, v Turčiji za 5 % in v Ukrajini za 4 %. Ker je pri nas ta delež le 0,5 %, je dvig na vsaj 1 % realno pričakovanje, toliko bolj, ker bi tesnejša povezava med nevladnim in gospodarskim sektorjem zanesljivo pomenila razbremenitev javnih služb. Hkrati bi bil njegov neposreden vpliv na javne finance minimalen, posredno pa izjemno pozitiven, saj bi določene storitve za državljane s tem nevladno-gospodarska partnerstva še uspešneje prevzemala.

Te ukrepe nevladne organizacije vidijo kot najnujnejše. Z njimi in ob spoštovanju že sprejetih zavez - med njimi sta na primer dosledno upoštevanje standardov, ki jih glede vključevanja javnosti v oblikovanje predpisov in politik za državne organe predpisuje Resolucija o normativni dejavnosti, in realizacija pospeševalnih ukrepov iz Zakona o prostovoljstvu - bi slovenski tretji sektor lahko računal na razvojni premik. Ta je po besedah Gorana Forbicija, direktorja Centra nevladnih organizacij CNVOS in prvopodpisanega pod pobudo, nujen: "ker učinek delovanja društev, ustanov in zasebnih zavodov, ki neposredno ali posredno združujejo več kot milijon Slovencev, ni le kratkoročen. Nevladne organizacije v veliki meri pomagajo pri naslavljanju izzivov prihodnosti ter delujejo preventivno, kar zmanjšuje prihodnje stroške. Hkrati zagotavljajo dobrine in storitve vsem in nasploh delujejo tam, kjer država rada zataji. Sicer pa: kdo bo marca spet očistil Slovenijo?"


Kontakt
Simon Mlakar
Stiki z javnostmi in člani
031 628 212

CNVOS
Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
Povšetova 37, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 (01) 542 1422, 542 1423
Faks: +386 (01) 542 1424
info@cnvos.si
www.cnvos.si, www.razpisi.info, www.cnvos.info