O-STA

Vabilo na jutrišnjo sejo Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije

ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV

ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA

BOJA SLOVENIJE

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

tel. 01 434 44 45 - fax: 01 434 41 17

e-mail: zzbnob@siol.net

Ljubljana, 6. 3. 2012

Številka: 06-1/12

Na podlagi 25. člena Statuta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije sklicujem

3. sejo Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije,

ki bo v torek, 27. marca 2012, ob 10. uri v veliki sejni dvorani Družbenega centra Ljubljana - Bežigrad, Linhartova cesta 13

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarice in overiteljev zapisnika;

2. Predstavitev poročila o delovanju Zveze v letu 2011 (Janez Stanovnik);

3. Poročilo nadzornega odbora o zaključnem računu Zveze za leto 2011 (Boris Gabrič);

4. Razprava in sklepanje o letnem poročilu in zaključnem računu

5. Druga medsebojna obvestila in dogovori.

S tovariškimi pozdravi!

PREDSEDNIK

ZZB NOB SLOVENIJE

Janez Stanovnik

Priloge:

- gradivo k točki 2 in 3

Vabljeni tudi:

- člani Nadzornega odbora

- člani Sveta