O-STA

Medregijsko povezovanje za večjo konkurenčnost podjetij

Koper, 29. marca 2012 - Med vsemi podjetij v Evropski uniji je kar 99 odstotkov malih in srednje velikih, na trgu dela pa to pomeni več kot 90 milijonov delovnih mest. To je razlog, zakaj so družbeno in gospodarsko pomembna in si zaslužijo posebno pozornost. Uspešna mala in srednje velika podjetja nedvomno imajo potencial, da prispevajo k izhodu Slovenije iz krize. Podjetništvo in konkurenčnost podjetij je mogoče pospeševati in izboljševati z učinkovitim podpornim okoljem in s krepitvijo razvoja inovacij in novih tehnologij, s prenosom teh pa se dvigne raven znanja v majhnih in srednje velikih podjetjih.

Projekt CEBBIS (Central Europe Branch Based Innovation Support) je namenjen predvsem medregijskemu iskanju rešitev na področju prenosa tehnologij in znanj na mala in srednje velika podjetja, kar bi pripomoglo k povečanju njihove konkurenčnosti na mednarodnih trgih. V projektu sodeluje 11 partnerjev iz 7 držav (Nemčija, Avstrija, Češka, Poljska, Italija, Madžarska in Slovenija). Slovenijo zastopa projektna skupina Fakultete za management Univerze na Primorskem, ki jo vodi izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, vodja univerzitetne katedre podjetništva, prodekan za znanstvenoraziskovalno delo na UP FM.

Partnerji projekta CEBBIS se strinjajo, da je treba malim in srednje velikim podjetjem zagotoviti učinkovitejši dostop do znanja, hkrati pa se tudi zavedajo, da pri širjenju in uvajanju inovacij ter prenosu tehnologij in znanj obstajajo različne ovire, tako na strani malih in srednje velikih podjetij kot na strani prejemnikov (na primer pomanjkanje specifičnega znanja, izkušenj in človeških virov, omejena finančna in organizacijska sredstva) oziroma na strani generatorjev znanja; to je različnih fakultet in inštitutov oziroma na ravni znanstvenikov (na primer administrativne ovire, razpršenost, pomanjkljiva infrastruktura kakor tudi posrednikov in podjetniškega podpornega okolja (na primer podvajanje in "plitkost" storitev).

V skladu s temi ugotovitvami je cilj projekta okrepiti učinkovito sodelovanje med ključnimi zainteresiranimi deležniki v postopku prenosa tehnologij in znanj (raziskovalne oziroma znanstvene institucije, mala in srednje velika podjetja ter ne nazadnje razni posredniki, kot so inkubatorji in tehnološki parki). V tako razviti trajnostni medregionalni mreži partnerjev želimo doseči učinkovit pretok informacij in posredno usklajeno povpraševanje in ponudbo novih tehnologij. Prepričani smo, da nam bo to uspelo z razvojem in implementacijo optimalnega nadnacionalnega modela za podporo inovativnosti, ki bo namenjen vsem udeleženim v procesu, predvsem pa posrednikom v procesu prenosa inovacij, znanja in tehnologij. Pomembna dejavnost projekta je tudi identificiranje in predstavitev primerov dobrih praks in prenosa izkušenj iz bolj na manj razvite regije kakor tudi priprava spletne platforme, ki bo na podlagi IKT in na njej temelječih orodjih pospeševala prenos znanj in tehnologij med njimi. To bo prispevalo k procesu medregijske kohezije na področju inoviranja, k prenosu znanja in tehnologij ter gospodarski okrepitvi sodelujočih regij.

V okviru srečanja partnerjev v projektu CEBBIS se bodo na Fakulteti za management od 29. do 30. marca zvrstili številni dogodki. Cilj srečanja je predstavitev dosedanjih rezultatov projekta in primerov dobre prakse ter izmenjava izkušenj.

V četrtek, 29. marca, bo na Fakulteti za management Univerze na Primorskem organizirana delavnica z naslovom Storitve za spodbujanje prenosa tehnologij in njihovega razvoja za posrednike, podjetja in raziskovalne ustanove. V petek, 30. Marca, bodo udeleženci srečanja najprej obiskali uspešni in tehnološko usmerjeni primorski podjetji Pipistrel in Robotina. Popoldanski del srečanja pa je namenjen delavnici Storitve in orodja za učinkovito podporo inovacijam, ki bo potekala na Univerzitetnem inkubatorju Primorske. Istega dne, tj. v petek, 30. marca, bo v Celju na Festivalu raziskovanja ekonomije in managementa organiziran posvet z naslovom Nacionalna razprava o politikah spodbujanja prenosa tehnologij s pomočjo IKT.

Foto: Alen Ježovnik

Za dodatne informacije: Dejan Šraml | Odnosi z javnostmi | Univerza na Primorskem | Fakulteta za management | Cankarjeva 5 | 6000 Koper | 00386 (0)5 610 20 16 | dejan.sraml@fm-kp.si | www.fm-kp.si | www.facebook.com/fmkoper | www.twitter.com/upfmkoper