O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v marcu 2002


Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu decembru lastnika zamenjalo 86.112 delnic Petrola. 56.530 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 29.582 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu februarju znižalo za 304; konec februarja jih je bilo 48.759, konec marca pa le še 48.455.

Sama struktura delničarjev se ni bistveno spremenila. Delež lastnikov iz notranjega odkupa in interne razdelitve se še naprej znižuje, povečuje pa se delež skladov.

29. marca je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 16.107 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,77 - odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v marcu dosegel 58.681 lotov ali 1.625.191.885 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan marca znašal 29.942 tolarjev in je bil za 15,2 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na zadnji dan februarja, ki je znašal 25.994 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu marcu je delnica Petrola dosegla na zadnji dan trgovanja, najnižji pa prvi dan v mesecu in sicer 25.848 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v marcu tako znaša 27.363 tolarjev.